Kierownik robót torowych

Energopol – Szczecin S.A. jest firmą budowlaną o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu. Wykonujemy złożone projekty we wszystkich dziedzinach budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem projektów z dziedziny hydrotechniki morskiej i śródlądowej, dróg i mostów, urządzeń, sieci i instalacji gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, budowli wielkokubaturowych przemysłowych, jak również użyteczności publicznej oraz specjalnego fundamentowania na terenie całej Polski.

Kierownik robót torowych

Miejsce pracy: Białystok

Zakres obowiązków:

nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i budżet,
pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie,
rozpracowanie dokumentacji dot. realizowanego zadania (przyjęcie stosowanej technologii robót, opracowanie harmonogramu dostaw materiałowych, sprzętu, transportu, zamknięć torowych),
realizacja robót zgodnie z dokumentacją oraz przepisami prawa budowlanego,
dopilnowanie przestrzegania przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska przez pracowników zatrudnionych na budowie,
podział zakresu robót pomiędzy inżynierami zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, jak również pomiędzy pozostałą kadra techniczną,
sporządzanie harmonogramu dostaw materiałów i sprzętu w oparciu o harmonogram robót,
kontrola dostaw materiałów na budowę w zakresie terminowości, ilości i jakości,
organizację robót na przydzielonym odcinku i kierowanie podległym zespołem,
bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót,
planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji,
bieżące monitorowanie założonego budżetu,
rozwiązywanie bieżących problemów technicznych,
kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,
prowadzenie dziennika budowy,
organizowanie pracy dla podległych pracowników i podwykonawców,
monitoring i rozliczanie kosztów inwestycji,
nadzór i odpowiedzialność za pracę podległego zespołu,
nadzór i koordynacja pracy podwykonawców.

Wymagania:

wykształcenie wyższe techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności kolejowej,
minimum rocznego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót w realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej,
mobilności i dyspozycyjność,
umiejętność organizowania i kierowania robotami z zakresu infrastruktury kolejowej,
umiejętność sporządzania harmonogramów robót, kalkulacji kosztów,
zdolność do pracy pod presją czasu doświadczenie w kierowaniu robotami, samodzielność.

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz przejrzyste warunki zatrudnienia,
pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem,
wsparcie w relokacji,
udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów. W pierwszej kolejności kontaktujemy się z kandydatami, których profil zawodowy jest najbliższy przez nas poszukiwanemu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Terenowy przedstawiciel klienta

PROFI CREDIT jest drugą największą firmą pożyczkową w Polsce. Działamy na polskim rynku od ponad 14 lat i współpracujemy z grupą 3 000 przedstawicieli finansowych. Od początku działalności w Polsce sprzedaliśmy pożyczki na łączną wartość ponad
3,8 miliarda złotych.
Aktualnie poszukujemy:

Terenowego przedstawiciela klienta
Miejsce działania:
Białystok
Osoba ta będzie odpowiedzialna za:
Oferowanie i zawieranie umów pożyczkowych
Budowanie portfela Klientów firmy
Finalizowanie zleceń z Działu Call Center
Obsługę posprzedażową
Realizowanie założonych planów sprzedażowych
Obsługę Klientów zgodnie ze standardami firmy
Nasze oczekiwania:
Wykształcenie minimum średnie
Swoboda w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z Klientem
Motywacja do osiągania sukcesu
Prawo jazdy kat. B, własny samochód
Mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej lub telefonicznej obsłudze Klienta
Dołączając do nas, zaoferujemy Ci:
Atrakcyjne zarobki
Szkolenia produktowe i sprzedażowe
Partnerską atmosferę w zespole
Elastyczną formę współpracy
Możliwość wdrażania własnych pomysłów mających realny wpływ na funkcjonowanie spółki

Jeśli jesteś kreatywny, mobilny, nastawiony na realizację celów oraz konsekwentny i samodzielny w działaniu – czekamy na Ciebie!!

Starszy specjalista

Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw Kadr
Samodzielne stanowisko ds.KadrWarunki pracy
praca administracyjno-biurowa,użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw osobowych pracowników Inspektoratu , w szczególności spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
Koordynowanie spraw związanych z indywidualnym programem rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej, w tym oceny
Prowadzenie akt osobowych , ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów
Prowadzenie rekrutacji kandydatów na wolne stanowisko pracy tj. przygotowywanie ogłoszeń o wolnym stanowisku pracy i podanie do Biuletynu Słuzby Cywilnej
Sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia oraz zarządzania zasobami ludzkimi
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w komórce kadrowej
znajomość powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy
znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz innych aktów prawnych służby cywilnej
znajomość przepisów KPA
komunikatywność
umiejętność pracy w zespole
znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie na stanowisku w komórce kadrowej
wykształcenie: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 26B
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydatki/ kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru. Oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierają kompletu dokumentów, nie posiadają odręcznych podpisów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu – nie biorą udziału w procedurze naboru. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie http://wiiorn.pbip.pl/?event=informacja&id=620
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa pracy. Niepodanie danych może spowodować brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. ……
Aplikuj

Inspektor

Inspektor

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki materiałowej
w Zespole Gospodarki Materiałowej Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i ZaopatrzeniaWarunki pracy
– praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu;
– praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
– stres związany z obsługą klienta;
– telefoniczna i osobista obsługa klienta;
– realizacja zadań służbowych pod presją czasu;
– narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka, telefon;
– w budynku brak windy i podjazdów oraz sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– korytarze budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie urządzeń ewidencyjnych podstawowych i pomocniczych, a także ewidencji komputerowej w celu pozyskania bieżącej informacji o stanie wyposażenia komórek organizacyjnych oraz poszczególnych użytkowników POSG w składniki rzeczowe majątku ruchomego;
księgowanie operacji finansowych w księgach kontowych, w celu dostarczenia dokładnej informacji w zakresie przyznanego i wykorzystanego limitu finansowego, a także wspomagania analizowania i planowania dalszych potrzeb finansowych w zakresie funkcjonowania POSG;
sporządzanie dowodów przychodowo – rozchodowych przy użyciu programu komputerowego;
sporządzanie dokumentów analityczno – sprawozdawczych z działalności gospodarki materiałowej za dany okres;
przygotowanie danych do planu finansowego Sekcji, planu zamówień publicznych, a także zapotrzebowanie środków finansowych;
porównywanie ewidencji głównej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez upoważnionych użytkowników;
prowadzenie i monitorowanie ewidencji bieżących wydatków, przygotowywanie danych do przeprowadzania analizy przydzielonych limitów finansowych dla komórki zaopatrującej na poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej, w tym również w układzie budżetu zadaniowego, w celu niedopuszczenia do przekroczenia przyznanych limitów w budżecie POSG.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
Znajomość ustawy o rachunkowości, księgowości, znajomość programów komputerowych do prowadzenia gospodarki materiałowej.
Komunikatywność.
Dokładność.
Operatywność.
Umiejętność pracy w zespole.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Podlaski Oddział Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100
15-370 Białystok z dopiskiem „oferta pracy: inspektor do spraw gospodarki materiałowej WTiZ, nr ogłoszenia 39804”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2 239,24 zł brutto + dodatek za wysługę lat.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA / KANDYDATKI) dokumentów lub oświadczeń.
Kandydaci / kandydatki, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informowani o terminie oraz przyjętych sposobach przeprowadzenia selekcji (np. sprawdzian wiedzy, zadanie praktyczne, rozmowa kwalifikacyjna).
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w zakresie naboru można uzyskać pod nr tel. …… .
Procedura naboru do pracy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9) dostępne są na stronie internetowej http://www.podlaski.strazgraniczna.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj

Inspektor

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony roślin i techniki
Oddział w BiałymstokuWarunki pracy
Praca w terenie, wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, kontrole na polach; praca przy komputerze
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Uczestniczenie w kontrolach podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub wprowadzających do obrotu środki ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny oraz w pobieraniu próbek środków ochrony roślin
Uczestniczenie w kontrolach prawidłowości stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w tym w pobieraniu płodów rolnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin
Uczestniczenie w kontrolach przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Uczestniczenie w kontrolach przedsiębiorców/podmiotów upoważnionych do prowadzenia szkoleń
Uczestniczenie w ankietowaniu w wytypowanych gospodarstwach w celu monitorowania zużycia środków ochrony roślin
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, lub pokrewne ( architektura krajobrazu, ochrona środowiska, leśnictwo)
Znajomość ustaw o ochronie roślin, o środkach ochrony roślin , o nasiennictwie
znajomość obsługi komputera
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność
prawo jazdy kat.B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne( architektura krajobrazu, ochrona środowiska, leśnictwo)
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
ul. Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru. Oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierają kompletu dokumentów, nie posiadają odręcznych podpisów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu- nie biorą udziału w procedurze naboru. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie: http://wiiorn.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=620. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ……
Aplikuj

Specjalista IT

BizTech Konsulting SA jest dynamicznie rozwijającą się firmą obecną na rynku usług informatycznych od 2004 roku.

W chwili obecnej poszukujemy kandydatów(tek) do pracy w Białymstoku na stanowisko Specjalista IT.

Specjalista IT

Obowiązki
– Lokalna pomoc użytkownikom systemów Windows z zakresu problemów technicznych
– Instalacja i aktualizacja oprogramowania
– Zarządzanie kontami Active Directory
– Rejestrowanie i obsługa zgłoszeń w systemie elektronicznym

Wymagania
– Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z administracją systemami Windows (7,10)
– Dobra znajomość aplikacji biurowych Microsoft Office (w tym Excel, Outlook)
– Dobra znajomość budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego
– Podstawowa wiedza na temat zagadnień sieciowych
– Zdolność szybkiego analizowania problemu
– Umiejętność szybkiego uczenia się
– Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie instrukcji technicznych ze zrozumieniem
– Umiejętność samodzielnego organizowania pracy w zespole rozproszonym
– Mile widziane doświadczenie w utrzymywaniu systemów IT

Oferujemy
– Możliwość rozwoju personalnego
– Pracę w młodym zespole
– Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
– Pakiet sportowy
– Stabilność zatrudnienia

Aplikuj
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

Pracownik Restauracji McDonald's ul.Produkcyjna 97

Szukasz firmy, która Cię doceni i w której zyskasz możliwości awansu i rozwoju?
Chcesz pracować ramię w ramię z fajnymi ludźmi w zgranej ekipie?
Chcesz pogodzić elastyczność ze stabilnością zatrudnienia ?

WITAMY W MCDONALD'S

Pracownik Restauracji McDonald's ul.Produkcyjna 97

Numer referencyjny: 12/18/b5

Za co będziesz odpowiadać:
przygotowanie produktów (kanapek, sałatek, napojów, deserów) oraz obsługa urządzeń
prace magazynowe, uzupełnianie zapasów
sprzedaż produktów, obsługa kasy fiskalnej
prace porządkowe w sali, kuchni i na terenie wokół restauracji
** poszukujemy również pracowników zmiany nocnej**

Czego oczekujemy:
pozytywnego nastawienia do pracy i Gości restauracji
chęci do podejmowania ciekawych wyzwań
zapraszamy również osoby niepełnosprawne

Co oferujemy w zamian:
pełny pakiet szkoleń (nie wymagamy żadnego doświadczenia w gastronomii, gdyż wszystkiego Ciebie nauczymy)
stabilne zatrudnienie dla osób z różnym doświadczeniem czy wykształceniem
możliwość zdobywania i rozwijania doświadczenia na różnych etapach życia zawodowego
realne możliwości awansu i rozwoju kompetencji
uczciwe warunki – umowa o pracę
elastyczny grafik i możliwość pogodzenia pracy z innymi zobowiązaniami (szkoła, studia, opieka nad dziećmi)
w czasie przerwy w trakcie dnia dostępne posiłki w bardzo atrakcyjnych cenach
możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
system zniżek na obiekty sportowe
wysokie nagrody uznaniowe
jeżeli preferujesz zmianę nocną (obowiązki: prace porządkowe w restauracji i na terenie wokół niej) to też damy Ci możliwość pracowania w godzinach nocnych
Brak ograniczeń wiekowych, dlatego zapraszamy chętnych w każdym wieku, jedyny wymóg to ukończone 18 lat.
Mile widziana książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Zainteresowanych prosimy o złożenie CV bezpośrednio w naszej restauracji McDonald”s lub o przesyłanie CV drogą elektroniczną na portalu OLX z
Możesz liczyć na szybki kontakt z naszej strony.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgody.
Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Rubin Jolanta Dąbrowska siedzibą przy ul. Legionów 58, 18-400 Łomża),
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch miesięcy wyznaczony przez administratora,
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Miejsce:Białystok Białystok