Główny specjalista

Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw przygotowywania analiz i raportów w zakresie funkcjonowania rynku usług pocztowych
w Wydziale Analiz i Sprawozdawczości w Departamencie Rynku Pocztowego.Warunki pracy
– praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
– budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
– praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
– narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
– praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
zbieranie, analizowanie oraz przetwarzanie danych i informacji dotyczących działalności podmiotów świadczących usługi pocztowe, tworzenie baz danych w zakresie rynku pocztowego krajowego i europejskiego oraz przygotowywanie materiałów, projektów sprawozdań i raportów
monitorowanie zasad taryfowych oraz przygotowywanie analiz kosztów i cen usług pocztowych w szczególności usług powszechnych, w tym projektów cenników usług powszechnych, projektów cenników dostępu do elementów infrastruktury pocztowej, projektów regulaminów świadczenia usług powszechnych, projektów regulaminów dostępu do elementów infrastruktury pocztowej oraz planu działań naprawczych operatora wyznaczonego;
zapewnianie przeprowadzenia badania społecznego zapotrzebowania na usługi powszechne oraz badania czasu przebiegu przesyłek pocztowych w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym uzyskanego przez operatora wyznaczonego, weryfikacji prawidłowości realizacji badań i ich wyników, a także uczestniczenie w opracowywaniu metodyki badań, oraz zapewnienie publikacji w BIP UKE raportu rocznego zawierającego wyniki badań;
przygotowywanie projektów odpowiedzi do ankiet i kwestionariuszy oraz innych dokumentów statystyczno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku pocztowego, także w ujęciu międzynarodowym zgodnie z właściwością Wydziału;
uczestniczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym opracowywaniu projektów postanowień i decyzji w szczególności w zakresie: nakładania kar pieniężnych na operatorów za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego; ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne; ustanawiania odstępstw dla operatora wyznaczonego od obowiązku świadczenia usług powszechnych;
uczestniczenie w kontroli operatorów pocztowych, w tym operatora świadczącego usługi powszechne;
przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z właściwością Wydziału;
uczestniczenie w pracach grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) zgodnie z właściwością Wydziału.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z analizą danych;
znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
znajomość przepisów ustaw: Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o dostępie do informacji publicznej;
znajomość dyrektyw pocztowych UE;
umiejętność: prawidłowej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i odpowiedniego zastosowania przepisów prawa, analizy/syntezy informacji oraz wyciągania stosownych wniosków i ich odpowiedniej prezentacji graficznej, obsługi programu MS Excel;
posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa z dopiskiem główny specjalista DRP/WAS/2
Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
(adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Aplikuj

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani podpisać oświadczenia w dniu przeprowadzania naboru.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4 497,22 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,4) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru: sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
– test wiedzy;
– test językowy;
– zadanie praktyczne, rozwiązanie zadania (Excel);
– test kompetencyjny;
– rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: …… oraz pod adresem poczty elektronicznej Aplikuj

Aplikuj

Główny księgowy

Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w ZgorzelcuWarunki pracy
narzędzia i materiały pracy – komputer
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie rachunkowości Inspektoratu
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Inspektoratu,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z
planem finansowym,
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację
,
przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków,
sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
naliczanie wynagrodzeń,
składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz
prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem,
sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów
ZUS,
przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków,
prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania
składników majątkowych, oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS
prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
nadzorowanie ściągalności dochodów budżetowych, w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie Spełnia jeden z poniższych warunków; <br>- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, <br>- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią
praktykę w księgowości, <br>-
jest wpisana
do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, <br>-
posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8
59-900 Zgorzelec
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 10 stycznia 2019 r. do godziny
15:00 w biurze Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu, lub przesłać pocztą na adres:
59-900 Zgorzelec ul. Boh. II AWP 8 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego.
Oferty,
które wpłyną do PINB po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Inspektoratu.
O dopuszczeniu
do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnie testu) oraz miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej PINB Zgorzelec.
Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony – okres próbny nie przekraczający trzech miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.
Aplikuj

Główny Specjalista

– Ogłoszenie nr: 40113

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Ministerstwo Finansów w Warszawie

– Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Główny Specjalista

Wymiar etatu: 1

– Liczba stanowisk pracy:: 1

Adres urzędu

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

– Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– Koordynowanie realizacji działań I linii wsparcia Service Desk dla Systemu TREZOR.
– Realizacja zgłoszeń i zapytań wpływających do Service Desk.
– Weryfikowanie aktualności dokumentów zawierających wskazania co do obsługi użytkowników FAQ oraz współpraca z departamentem właściwym merytorycznie w zakresie aktualizacji bazy wiedzy.
– Weryfikowanie statusów zgłoszeń I i II linii wsparcia w ramach prowadzonego Service Desku dla Systemu TREZOR.
– Współpraca z departamentem właściwym merytorycznie w zakresie uzyskiwania aktualnej wiedzy na temat procesów biznesowych zachodzących w systemie TREZOR.
– Klasyfikowanie i rejestrowanie zgłoszeń w systemie do rejestracji zgłoszeń, informowanie i wspieranie użytkowników w przypadku awarii systemu, współpraca w tym zakresie z II linią wsparcia oraz podmiotami zewnętrznymi.

– Warunki pracy
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach; praca w godzinach 8 18 lub innych wynikających z aktualnej potrzeby wynikającej z konieczności zapewnienia obsługi systemu (nadgodziny, praca w dni wolne od pracy).

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.
W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe

– doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z utrzymaniem systemów IT lub w zakresie obsługi użytkowników (service desk)

– pozostałe wymagania niezbędne:

– Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury w zakresie właściwości wydziału
– Znajomość przepisów i procedur z zakresu administracji oraz finansów publicznych
– Znajomość procedur związanych z procesem realizacji budżetu państwa w zakresie planowania, wykonania oraz sprawozdawczości budżetowej
– Znajomość notacji BPMN
– Umiejętność argumentowania
– Umiejętność analitycznego myślenia
– Umiejętność współpracy w zespole
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar zatrudnienia)
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

Główny księgowy

Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w KołobrzeguWarunki pracy
– praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
– praca wymagająca podejmowania decyzji,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
sporządzanie planów oraz sprawozdań finansowych, budżetowych i merytorycznych oraz terminowe ich przekazywanie,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczo-finansowych z planem finansowym,
odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych,
zarządzanie dokumentacją księgową i finansową,
odpowiedzialność za prawidłowość naliczenia zobowiązań w ramach osobowego funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
odpowiedzialność za wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
odpowiedzialność za prawidłowości rozliczeń środków przydzielonych z budżetu,
prowadzenie dokumentacji kadrowej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie 1.)Spełnia jeden z poniższych warunków: <br>a.)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, <br>b.)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, <br>c.)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, <br>d.)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. <br>
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg ul. Piastowska 9
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ……
Aplikuj

Główny specjalista

Główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw wsparcia realizacji projektów
w Wydziale Rozwoju Usług Cyfrowych Departamentu Rozwoju Usług CyfrowychWarunki pracy
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Duży stopień złożoności prowadzonych działań.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw związanych z rozwojem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Prowadzenie spraw związanych ze Scentralizowanym Systemem Dostępu do Informacji Publicznej.
Prowadzenie bieżących działań związanych z obsługą i utrzymaniem usług, w tym kontrolowanie sprawności działań procesów operacyjnych dla wdrożonych usług.
Monitorowanie opinii obywateli o usługach, przygotowywanie wniosków usprawnienia procesów.
Przeprowadzanie lub zlecanie badań, ekspertyzy analiz, ocen i sporządzanie na ich podstawie rekomendacji mających na celu dokonanie niezbędnych zmian w POPC lub jego otoczeniu.
Realizowanie zadań związanych z dofinansowaniem projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego przygotowywanych lub realizowanych przez podmioty publiczne na podstawie art. 12c ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Realizowanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra Cyfryzacji funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie tworzenia przyjaznego otoczenia dla realizacji e-usług.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz Prawo Zamówień Publicznych.
Znajomość systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Znajomość zagadnień z zakresu zlecenia badań opinii.
Znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych.
Umiejętność analizy i interpretowania danych statystycznych.
Umiejętność skutecznego komunikowania się.
Umiejętność organizacji pracy własnej.
Umiejętność analitycznego myślenia.
Umiejętność współpracy w zespole.
Zorientowanie na osiągnięcie celów.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Wykształcenie z obszaru zarządzania lub ekonomii, lub finansów.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Pod adresem:
Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
Główny specjalista/MC/DRUC/WRUC/6.1
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Co oferujemy naszym pracownikom?
możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
stabilne zatrudnienie;
ruchomy czas pracy;
możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
HydePark fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
Strefę Mocy miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.
Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji w ePUAP) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Główny Specjalista

– Ogłoszenie nr: 40003

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

– Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Główny Specjalista

Wymiar etatu: 1

– Liczba stanowisk pracy:: 1

Adres urzędu

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

– Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– Prowadzenie spraw związanych z rozwojem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
– Prowadzenie spraw związanych ze Scentralizowanym Systemem Dostępu do Informacji Publicznej.
– Prowadzenie bieżących działań związanych z obsługą i utrzymaniem usług, w tym kontrolowanie sprawności działań procesów operacyjnych dla wdrożonych usług.
– Monitorowanie opinii obywateli o usługach, przygotowywanie wniosków usprawnienia procesów.
– Przeprowadzanie lub zlecanie badań, ekspertyzy analiz, ocen i sporządzanie na ich podstawie rekomendacji mających na celu dokonanie niezbędnych zmian w POPC lub jego otoczeniu.
– Realizowanie zadań związanych z dofinansowaniem projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego przygotowywanych lub realizowanych przez podmioty publiczne na podstawie art. 12c ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
– Realizowanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra Cyfryzacji funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie tworzenia przyjaznego otoczenia dla realizacji e-usług.

– Warunki pracy
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Duży stopień złożoności prowadzonych działań.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe

– doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

– pozostałe wymagania niezbędne:

– Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
– Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
– Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz Prawo Zamówień Publicznych.
– Znajomość systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
– Znajomość zagadnień z zakresu zlecenia badań opinii.
– Znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych.
– Umiejętność analizy i interpretowania danych statystycznych.
– Umiejętność skutecznego komunikowania się.
– Umiejętność organizacji pracy własnej.
– Umiejętność analitycznego myślenia.
– Umiejętność współpracy w zespole.
– Zorientowanie na osiągnięcie celów.
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

Główny Specjalista

– Ogłoszenie nr: 40018

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Ministerstwo Finansów w Warszawie

– Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Główny Specjalista

Wymiar etatu: 1

– Liczba stanowisk pracy:: 3

Adres urzędu

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

– Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– Typowanie do kontroli podmiotów w obszarze podatku od towarów i usług, w tym z wykorzystaniem informacji i zestawień transakcji przekazywanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie przepisów działu IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
– Dokonywanie oceny zasadności blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres do 72 godzin oraz przedłużania terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres do 3 miesięcy.
– Opracowywanie w pierwszej instancji projektów rozstrzygnięć dotyczących żądania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
– Przygotowywanie zawiadomienia o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego.
– Przekazywanie bankom lub spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym żądań, o których mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej.

– Warunki pracy
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.
W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe

– doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze typowania do kontroli lub w obszarze związanym z interpretacją przepisów prawa

– pozostałe wymagania niezbędne:

– Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
– Znajomość ustawy – Ordynacja podatkowa
– Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
– Znajomość ustawy o podatku akcyzowym
– Umiejętność analizowania informacji
– Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
– Umiejętność argumentowania
– Umiejętność analitycznego myślenia
– Umiejętność współpracy w zespole
– Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), ani niebycie ich współpracownikiem
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
– Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
– Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

Główny specjalista

Główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
w Służbie BHP w urzędach górniczychWarunki pracy
duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne,
wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
praca przy komputerze w pozycji siedzącej, wymagająca wysiłku statycznego,
częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (wyjazdy służbowe do urzędów górniczych, związane z dochodzeniem powypadkowym lub w związku z prowadzonymi przeglądami stanowisk pracy).
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
dokonywanie oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo tworzonych i reorganizowanych stanowisk pracy, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, w tym określanie katalogu czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz warunków uciążliwych występujących na stanowiskach pracy w urzędach górniczych
kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, w celu oceny ich zgodności z przepisami bhp, a także w celu rozpoznania i zwalczania zagrożeń na stanowiskach pracy w urzędach górniczych
organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych oraz dokonywanie czynności organizacyjnych w stosunku do szkoleń okresowych pracowników
uczestniczenie w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków oraz stwierdzonych chorób zawodowych, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
uczestniczenie w procesie analizowania zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz w procesie tworzenia i nowelizacji aktów prawnych dotyczących zakresu działalności służby bhp, m.in. w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, szczegółowych instrukcji z zakresu bhp i p.poż., instrukcji stanowiskowych i kart ryzyka zawodowego
uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędach Górniczych oraz współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
gromadzenie akt załatwianych spraw w celu zapewnienia ich prawidłowego przechowywania oraz archiwizacji
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wyższe magisterskie i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego (powyżej) w służbie bhp
Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń
Znajomość przepisów prawnych w zakresie bhp, w szczególności ustaw: Kodeks pracy; o ochronie przeciwpożarowej; o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze; o służbie cywilnej; o pracownikach urzędów państwowych
Znajomość przepisów rozporządzeń: w sprawie służby bhp; w sprawie ogólnych przepisów bhp; w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
Znajomość przepisów rozporządzeń: w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
Umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Microsoft Office – Word, Excel, Power Point
Samodzielność i inicjatywa
Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
Asertywność
Skuteczna komunikacja
Myślenie analityczne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
szkolenie okresowe pracowników służby bhp
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego pracowników służby bhp
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wyższy Urząd Górniczy
Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – BHP/Gł.Spec/1/C”, należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej http://www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
– sprawdzenie wymagań formalnych – analiza dokumentów;
– sprawdzenie wiedzy – test wiedzy;
– sprawdzenie umiejętności obsługi komputera wykonanie zestawu zadań na komputerze;
– sprawdzenie kompetencji – wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, asertywność, skuteczna komunikacja, analityczne myślenie;
– sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Główny specjalista

Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw zamówień publicznych
w Wydziale Programowaniai e-Zdrowia w Departamencie Funduszy Europejskich i e-ZdrowiaWarunki pracy
Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia zlokalizowany jest w budynku zabytkowym przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na I piętrze; budynek nie posiada windy i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się jedynie na parter;
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
uczestniczenie w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokumentacji przetargowej
uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowej
monitorowanie realizacji zamówienia, w tym pozostawanie w kontakcie z wykonawcami
udział w przygotowaniu planów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz tzw. postępowań podprogowych
przeprowadzanie tzw. postępowań podprogowych
współpraca z innymi wydziałami w zakresie przygotowania wniosków o płatność i innych dokumentów związanych z rozliczeniem realizowanych projektów
współpraca z innymi komórkami Ministerstwa Zdrowia w zakresie realizacji postępowań o udzielnie zamówienia publicznego oraz tzw. postępowań podprogowych, a także z innymi instytucjami, w tym kontrolującymi prawidłowość postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz tzw. postępowań podprogowych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego prowadzeniu postępowań dotyczących zamówień publicznych
przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu informatycznych postępowań dotyczących zamówień publicznych
wykształcenie: wyższe prawnicze
wiedza z zakresu prawa nowoczesnych technologii
wiedza z zakresu zarządzania projektami
zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów
odporność na stres i pracę pod presją czasu
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00952 Warszawa z dopiskiem: główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Programowania i e-Zdrowia w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia poz. 2063
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 tj).
Planowane zatrudnienie od 1 stycznia 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy:
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
pakiet socjalny,
możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
stołówkę pracowniczą,
pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
parking dla rowerów,
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
dobrą lokalizację.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne, etap 2: test wiedzy merytorycznej, etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Aplikuj

Główny specjalista

Główny specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw koordynacji spraw międzynarodowych z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i ochrony przyrody
w Wydziale Ochrony Środowiska w Departamencie Ochrony PrzyrodyWarunki pracy
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
– zagrożenie korupcją
– częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
– praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opracowywanie projektów stanowisk i interpretacji prawnych, rozpatrywanie skarg, petycji i wniosków oraz uzgadnianie opinii dotyczące funkcjonowania sytemu ochrony przyrody w Polsce oraz systemu ocen oddziaływania na środowisko
przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania organizacji pozarządowych i obywateli w obszarze ochrony przyrody i ocen oddziaływania na środowisko
opracowywanie projektów instrukcji wyjazdowych oraz wkładów do instrukcji wyjazdowych instytucji współpracujących, dotyczących systemu ochrony różnorodności biologicznej oraz ochrony przyrody w Polsce
udział w procesie legislacyjnym, opiniowanie projektów aktów prawnych krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej
rozpatrywanie skarg w zakresie postępowań administracyjnych na działania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym ochrony przyrody oraz współpraca w tym obszarze z komórką właściwą ds. kontroli
analizowanie dokumentów o charakterze strategicznym o zasięgu krajowym i unijnym oraz proponowanie ewentualnych zmian
udział w pracach grup roboczych opracowujących dokumenty na szczeblu Unii Europejskiej wpisujących się w realizację zadań Unijnej strategii różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. i koordynowanie pracami nad tymi dokumentami w kraju
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze lub z obszaru nauk przyrodniczych lub administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej lub ochrony środowiska
znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (C1)
znajmomość ustawy o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi
znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
komunikacja
myślenie analityczne
podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
współpraca
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe prawnicze lub z obszaru nauk przyrodniczych lub administracji
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
Kopie dokumentów potwierdzających 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej lub ochrony środowiska (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DOPgłsp78/2018
W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji
1. weryfikacja formalna
2. rozmowa kwalifikacyjna z pytaniami merytorycznymi, sprawdzianem z języka angielskiego oraz elementami wywiadu behawioralnego
Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie
Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
umowa o pracę
dodatek stażowy od 5 do 20%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
elastyczny czas pracy
indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
pakiet świadczeń socjalnych
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
dogodna lokalizacja
stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo
Informacje dodatkowe
Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Jesteśmy jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
Bliższe informacje możesz uzyskać pod nr tel. (0-22) …… , …… , ……

Aplikuj