KURS: Trening Zastępowania Agresji u dziecka (TZA – ART)

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:
Trening Zastępowania Agresji TZA – ART:
Program StART” – Trening Zastępowania Agresji u dziecka.

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ZNAJDUJE SIĘ W BANKU PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH (programy dla grupy zwiększonego ryzyka)
OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI MEN

TERMIN:
19 – 21.05.2017 r., (piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:
09:00 – 18:00 – piątek
09:00 – 18:00 – sobota
09:00 – 18:00 – niedziela

LOKALIZACJA:
Hotel „LOGOS”
ul. Akademicka 4, Lublin
sala nr 117

KOSZT:
1 450 zł osoby uczące się
1 600 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Ewa Morawska , dr Jacek Morawski
*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G
Consultants, USA)

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, w tym podręcznik „Kształtowanie umiejętności
prospołecznych małego dziecka” McGinnis i Goldsteina, przewodnik metodyczny „StART”, pakiet pomocy dydaktycznych
(kwestionariusze diagnostyczne, scenariusze ćwiczeń, formularze, zeszyt ucznia, wlepki umiejętności).

*** Dostępne są do wyboru przez uczestnika kursu dwa rodzaje pakietów pomocy dydaktycznych, zróżnicowane ze względu na
podstawę programową:
a) pakiet dla dzieci w wieku przedszkolnym
b) pakiet dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasa 1-3).

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, nauczyciele, wychowawcy, personel administracyjny szkoły, rodzice
uczniów, wykładowcy – trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, studenci kierunków m. in:
psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ KOMPETENCJE DO:
– prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z uczniem
– radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z zachowania uczniów
– budowania partnerstwa z rodzicami uczniów

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:
– modelowanie umiejętności.
– ćwiczenie i trening umiejętności
– udzielanie informacji zwrotnych
– trening transferu
– kwestionariusze i formularze diagnozy umiejętności
– planowanie treningu umiejętności w grupie uczniowskiej
– kierowanie grupą
– wzmacnianie motywacji
– prezentowanie kroków umiejętności
– prowadzenie ćwiczeń
– wykonywanie umiejętności
– rozwiązywanie trudności

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych
technik pracy, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

SZKOLENIE: Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona (kurs I° i II°)

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:
Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona
(kurs łączny I° i II°)

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej pracy Metodą „Kinezjologia Edukacyjna – Metoda
Dennisona” – adnotacja na certyfikacie

TERMIN:
24 – 26.03.2017 (piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:
15:00 – 20:00 – piątek,
09:00 – 19:00 – sobota
09:00 – 18:00 – niedziela

LOKALIZACJA:
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: AULA (I piętro)

KOSZT:
350 zł osoby uczące się
400 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Grażyna Redlisiak
*** Certyfikowany Trener Metody Dennisona – Gimnastyki Mózgu® – Kinezjologii Edukacyjnej

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów zaświadczający o ukończeniu szkolenia
pt. Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona uprawniający do samodzielnej pracy daną metodą.

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania
rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci
kierunków m. in: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Podstawowe założenia i geneza kinezjologii edukacyjnej.
2. Elementy składowe programu Gimnastyki Mózgu® Paula Dennisona:
– pięć kroków uczenia się,
– formułowanie werbalne celu wybranego do równoważenia,
– ćwiczenia na przekraczanie i wzmacnianie linii środka,
– ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające pozytywną postawę,
– ćwiczenia wydłużające.
3. Niski i wysoki bieg – dwie strategie współdziałania ciała i umysłu.
4. Zauważanie – specyficzna forma obserwacji informacji zwrotnej z systemu ciało – umysł.
5. Koło wspaniałe – procedura terapeutyczna w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i nastawienia
do zmiany:
– równoważenie ruchu całego ciała i technika Lateralnego Przewzorowania Dennisona,
– równoważenie w zakresie percepcji wzrokowej (funkcji widzenia),
– równoważenie w zakresie percepcji słuchowej (funkcji słuchania),
– równoważenie w zakresie motoryki małej (funkcji pisania),
– równoważenie pozytywnego nastawienia.
6. Zastosowanie diagnostyczne wybranych ćwiczeń.
7. Trzy wymiary aktywności systemu ciało – umysł:
– charakterystyka fizycznych powiązań między reakcjami ciała a funkcjami mózgu,
– równoważenie w zakresie komunikacji – wymiar lateralności,
– równoważenie w zakresie samoorganizacji – wymiar ześrodkowania,
– równoważenie w zakresie koncentracji – wymiar skupienia,
– trójwymiarowe równoważenie przez ruch.
8. Równoważenie rozszerzone – procedura dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z
pomocy kinezjologa

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w
kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe z programu Brain Gym®, demonstracja konkretnych technik
i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – w parach i małych grupach.

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

******************************** !! _ U W A G A _ !! **********************************
Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym
swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

******************************** !! _ U W A G A _ !! **********************************

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011