Inspektor Nadzoru Budowlanego

– Ogłoszenie nr: 39870

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wymiar etatu: 0,5

– Liczba stanowisk pracy:: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański

Miejsce wykonywania pracy:

– Starogard Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– Prowadzenie kontroli i oględzin budów, robót budowlanych i obiektów budowlanych.
– Prowadzenie postępowań administracyjnych.
– Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie sprawozdań i informacji.
– Sprawdzanie projektów, książek obiektów budowlanych itp. dokumentacji.

– Warunki pracy
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz praca w terenie.
Praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, aparatu fotograficznego, przyrządów pomiarowych oraz samochodu służbowego w terenie.
Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku.
Budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.
Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane

– doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego w administracji rządowej, w szczególności w nadzorze budowlanym.

– pozostałe wymagania niezbędne:

– Uprawnienia budowlane.
– Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych.
– Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
– Prawo jazdy kategorii B
– Komunikatywność
– Samodzielność.
– Stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli budów, obiektów budowlanych i robót budowlanych.
– Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
– Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B.
– Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych.
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
samodzielne stanowisko w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w JaworzeWarunki pracy
praca biurowa oraz w terenie (miejsce wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych na terenie powiatu jaworskiego), jedna zmiana
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie inspekcji budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach stanu technicznego obiektów budowlanych, wykonywania robót budowlanych, zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz skarg w tym zakresie
przygotowywanie korespondencji w zakresie zadań
prowadzenie rejestrów i sprawozdawczości
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne <br>
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych i wykonywaniu czynności kontrolnych robót budowlanych/ obiektów budowlanych
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie/ lub bez ograniczeń (lub w trakcie ich zdobywania)

Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów pokrewnych
czynne prawo jazdy kat. B
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Poniatowskiego 25; 59-400 Jawor
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1) dane kontaktowe: tel. 76/ …… , mail: Aplikuj

Aplikuj

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w TychachWarunki pracy
Praca biurowa i w terenie. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego ( czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego w terenie. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze budynku.Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego
prowadzenie inspekcji budów i istniejących obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
dokonywanie kontroli obiektów budowlanych przed przystąpieniem do ich użytkowania
przygotowywanie projektów decyzji, postanowień z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
udział w postępowaniach wyjaśniających i okoliczności powstania złego stanu technicznego obiektów budowlanych, awarii i katastrof budowlanych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe lub średnie budowlane
uprawnienia budowlane do projektowania i / lub kierowania robotami budowlanymi
prawo jazdy kat. B
umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS
znajomość ustawy prawo budowlane oraz przepisów związanych
znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach ul. Grota Roweckiego …… Tychy pokój 222
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decydująca data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tychach) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde oświadczenie mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem …… w godzinach 7.30-15.00. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone .
Aplikuj

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
w Departamencie Inspekcji i Kontroli BudowlanejWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; praca w siedzibie jednostek kontrolowanych oraz na terenie budowy lub obiektów budowlanych i w ich otoczeniu; nietypowe godziny pracy związane z realizacją zadań kontrolnych; bezpośrednie i pośrednie kontakty z kierownikami i pracownikami jednostek kontrolowanych oraz uczestnikami procesu budowlanego; praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie kontroli obiektów i robót budowlanych
prowadzenie kontroli terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, jak również prowadzenie kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych
sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów pokontrolnych
analizowanie skontrolowanych spraw w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru
pełnienie funkcji kierownika zespołu kontrolerów
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu
sporządzanie opinii w zakresie projektów aktów prawnych skierowanych do Departamentu, w szczególności w aspekcie technicznym
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o wyrobach budowlanych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej
Umiejętność stosowania przepisów prawa
Wiedza techniczna, w tym umiejętność rozpoznawania i interpretowania zjawisk technicznych w budownictwie
Umiejętność argumentowania
Umiejętność pracy w zespole
Komunikatywność
Kultura osobista
Odporność na stres
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
prawo jazdy kat. B.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Biuro Organizacyjne ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa z dopiskiem Oferta pracy DIK nr ogłoszenia 37346″

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze.
Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację; ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-9.30; możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); udogodnienia dla rowerzystów (rowerowania w budynku); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka; pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.
Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Można składać je również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: Aplikuj W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów; kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej).
Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, posiadanych uprawnień budowlanych. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) – w zakładce Pracuj z nami.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .

Aplikuj

Inspektor Nadzoru w zakresie sieci sanitarnych

SMART-HR – Jesteśmy Agencją Rekrutacyjną realizującą ambitne projekty rekrutacyjne dla naszych Klientów. Cechuje nas precyzja w działaniu oraz krótki czas realizacji zleceń.
Dla naszego Klienta renomowanej firmy działającej w branży nieruchomości komercyjnych, w związku z intensywnym rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko:

Inspektor Nadzoru w zakresie sieci sanitarnych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
·
Nadzór inwestorski nad wykonawcami w czasie prowadzonych inwestycji – głownie budowy wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
·
Finansowe rozliczanie w zakresie zawartej z wykonawcą umowy,
·
Przegląd, kontrolę i ocenę dokumentacji technicznej
·
Aktywne poszukiwanie wykonawców dla inwestycji realizowanych przez firmę, weryfikacja składanych przez wykonawców ofert oraz negocjacja warunków współpracy,
·
Doradztwo w zakresie nabywanych przez spółkę nieruchomości, w szczególności w zakresie identyfikacji problemów technicznych występujących na terenie nieruchomości.

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:
·
Minimum 2-letniego doświadczenia na stanowisku Inspektor Nadzoru, w szczególności w prowadzeniu nadzoru nad obiektami liniowymi,
·
Posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
·
Umiejętności negocjacyjnych, umiejętności egzekwowania terminowego wykonania robót przez wykonawców,
·
Dobrej organizacji czasu pracy, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji,
·
Umiejętności szacowania kosztów (znajomość Normy lub Zuzi będzie dodatkowym atutem),
·
Znajomości AutoCADa co będzie mile widziane,
·
Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej będzie dodatkowym atutem.

Pracodawca oferuje:
·
Ciekawą pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
·
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
·
Możliwość rozwoju zawodowego,
·
Przyjazną atmosferę pracy,
·
Atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość korzystania z dodatkowych benefitów.

http://www.smart-hr.pl

Aplikuj

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywującego wraz z następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w RawiczuWarunki pracy
Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Kontrole na terenie powiatu rawickiego, praca przy komputerze, okresowa dyspozycyjność całodobowa na wypadek katastrofy budowlanej. W trakcie wykonywania kontroli praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych i na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.
Siedziba inspektoratu znajduje się na 2 piętrze, w budynku brak jest windy.
Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność na terenie powiatu rawickiego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism.
Działalność inspekcyjno – kontrolna, w tym prowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych i sporządzanie z nich protokołów.
Prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych.
Współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.
Przyjmowanie stron postępowania.
Analiza zgromadzonych dokumentów.
Opracowywanie wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli.
Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie średnie budowlane
uprawnienia budowlane
Znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych.
Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administacyjnego i procedur obowiązujących w administracji.
Znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji.
umiejętność stosowania prawa w praktyce.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 pokój nr 16
63-900 Rawicz
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rawiczu”. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.
Po ogłoszeniu wyników naboru odrzucone oferty można będzie odebrać w siedzibie inspektoratu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu …… lub osobiście w siedzibie inspektoratu w godz. 8.00 – 15.00
Aplikuj