Doradca Finansowy

Praca bez doświadczenia WYSOKIE ZAROBKI !!!
Jedna z największych firm pożyczkowych w Polsce w związku z intensywną rozbudową sieci sprzedaży, poszukuje:

DORADCY FINANSOWEGO
do biura w Nysie

Jeżeli: lubisz kontakt z ludźmi, masz wystarczająco dużo zapału i energii, by rozpoznawać potrzeby innych i czerpać z tego korzyści finansowe, lubisz zarabiać i działać z rozmachem to ta oferta pracy jest skierowana do Ciebie!

U nas będziesz zajmował się:
Sprzedażą produktów finansowych
Utrzymywaniem długofalowych relacji z klientem pozyskanym oraz z portfela firmy
Aktywnym pozyskiwaniem klienta poprzez promowanie materiałów marketingowych

Oczekujemy od Ciebie:
Łatwości w nawiązywaniu kontaktów
Wysokiej kultury osobistej
Dobrej organizacji pracy
Zaangażowania i chęci do działania
Pozytywnego nastawienia
Dyspozycyjności i odpowiedzialności

Oferujemy: elastyczne godziny pracy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznie rozwijającej się branży finansowej bardzo atrakcyjne prowizje oraz bonusy, nagrody w licznych konkursach profesjonalny system treningowy i program wdrożeniowy, w ramach którego poznasz zarówno produkt, jak i najbardziej efektywne praktyki sprzedażowe (opłacany w całości przez Spółkę) stałe wsparcie Area Managera przy zarządzaniu projektami sprzedażowymi

NIE MASZA DOŚWIADCZENIA? NIC NIE SZKODZI PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PRACY.
Przyjdź do Nas i zarabiaj
!!!!

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
w Drugim Dziale Centrum Mandatowego Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa o charakterze administracyjno biurowym,
ciągła obsługa podatników,
zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, toalety na każdym piętrze,
brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych,
Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji w celu skutecznego odzyskania należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego,
Koordynacja oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań z tytułu grzywien w wyniku ich przedawnienia,
Podejmowanie innych działań służących zabezpieczeniu i wykonaniu zobowiazań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych,
Udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,
Poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji,
Prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia celem bieżącego aktualizowania stanu zaległości podatkowych,
Prowadzenie ewidencji i wprowadzanie danych z dokumentów do obowiązujących w urzędzie systemów informatycznych, tworzenie rejestrów i przekazywanie do komórki rachunkowości w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w urzędzie.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość przepisów :
o służbie cywilnej,
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Ordynacja podatkowa,
ustawa o finansach publicznych,
przepisy materialnego prawa podatkowego,
umiejętność obsługi komputera w tym pakietu: Microsoft Office lub Open Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie, <br>
odporność na stres,
kreatywność, komunikatywność,
analityczne myślenie,
asertywność oraz umiejętność przekonywania,
grzeczność, uprzejmośc i kultura osobista
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wewnętrzne procedury naboru;
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. Ozimska 19
45-057 Opole lub składać w Sekretariacie V piętro.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Miejscem świadczenia pracy będzie NYSA;
Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy 3 016,88 zł.;
W ofercie należy podać dane kontaktowe adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego, firmy kurirskiej lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);
Kandydaci spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego będą powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail;
W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako Pismo ogólne do podmiotu publicznego platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wzory oświadczeń;
Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymagalnych oświadczeń, wskazanie w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 29/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 17 maja 2018 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu http://www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia Nabór Wewnętrzne procedury naboru;
W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. …… (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), …… wew. 216 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: Aplikuj
Aplikuj