Referent prawny

Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnychWarunki pracy
Praca biurowa przy komputerze (urządzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner) – pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez wind i podjazdów , bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Praca w wymiarze pełnego etatu.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
weryfikowanie dokumentacji dotyczącej wniosków o udzielenie zezwolenia i zmiany zezwolenia na prowadzenie aptek/punktów aptecznych oraz dokumentacji dotyczącej postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia lub cofnięcia wydanego zezwolenia,
przygotowywanie projektów decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowań administracyjnych oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących wszelkich spraw pozostających we właściowości Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne,
dostarczanie pracownikom bieżącej informacji o zmianach w przepisach prawa, związanych z działalnością Inspektoratu, opiniowanie i sporządzanie umów dotyczących obsługi Inspektoratu,
przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia akt sprawy.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
znajomość ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo farmaceutyczne, Prawo przedsiębiorców, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobywych), ustawy o służbie cywilnej,
posługiwanie się komputerem, znajomość pakietu biurowego, Internetu
umiejętności: rozwiązywania problemów, argumentowania, analitycznego myślenia, skutecznego komunikowania się, współpracy
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe prawnicze
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie kandydata/kandydatki że z chwilą podjęcia zatrudnienia nie będzie prowadził/prowadziła działalności gospodarczej podlegającej nadzorowi inspekcji farmaceutycznej (konflikt interesów).
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
…… Katowice ul. Raciborska 15
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu procesu naboru zostaną zniszczone. PROSIMY O ZAZNACZENIE W APLIKACJI NUMERU OGŁOSZENIA.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji.
Wzór treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji i kwestionariusza osobowego dla kandydata/kandydatki ubiegających się o zatrudnienie, do pobrania na stronie Inspektoratu (www.wif.katowice.pl) w odpowiedniej zakładce – „dokumenty do pobrania”. Wymienione dokumenty, oświadczenia i formularze winny być PODPISANE własnoręcznie.
Dane kandydatów zbierane są i przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji w oparciu o art. 22.1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy oraz przepisy ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej. Dodatkowe dane (nr telefonu, mail) są udostępniane przez kandydata/kandydatkę dobrowolnie i usprawnią proces rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji dla kandydata/kandydatki do zatrudnienia, umieszczonej na stronie BIP Inspektoratu (klauzuli informacyjnej) w zakładce – „ogłoszenia o pracy”.
KANDYDAT WYŁONIONY DO ZATRUDNIENIA, BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY O PRACĘ – zgodnie z art. 114a ust. 7 i 8 ustawy z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne – OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW oraz INFORMACJE o których mowa w art. 114a ust.6 ww ustawy. ODMOWA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA i INFORMACJI , STANOWIĆ BĘDZIE PODSTAWĘ DO ODMOWY NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY.
Dodatkowe informacje , w tym o wysokości wynagrodzenia, udzielane są pod nr telefonu: ……
Etapy naboru:
1) weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań formalnych
2) sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna
OFERUJEMY:
– umowę o pracę,
– wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy (5% – 20% wynagrodzenia zasadniczego) zależny od długości stażu potwierdzonego świadectwami pracy,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
– dofinansowanie do wypoczynku,
– dogodną lokalizację.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, narodowość, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj

Radca prawny

Radca prawny

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny do spraw obsługi prawnej i legislacji
w Zespole do spraw Obsługi Prawnej i Koordynacji w Departamencie LeśnictwaWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
– częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
– stres związany z pracą pod presją czasu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
– praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych i postanowień, a także pism sporządzanych przez pracowników Departamentu w ramach postępowań administracyjnych
Przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych z zakresu działania Departamentu
Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu działania Departamentu
Udzielanie porad prawnych pracownikom komórek organizacyjnych Departamentu
Przygotowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych, dokumentów i innych materiałów, w szczególności dotyczących zakresu działania Departamentu
Zapewnianie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach należących do zakresu działania Departamentu
Zapewnianie wsparcia w pracach Zespołu do spraw Współpracy Międzynarodowej w zakresie przygotowywania i uzgadniania projektów umów międzynarodowych w zakresie leśnictwa, w tym konwencji i porozumień
Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych dotyczących zakresu działania Departamentu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
Wpis na listę radców prawnych
Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, Prawo łowieckie, Prawo oświatowe, Kodeks postępowania cywilnego
Znajomość przepisów prawa procesowego ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Myślenie analityczne
Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
Komunikacja
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe prawnicze
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
Kopie dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych
Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DLrp87/2018.
W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji.
Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert
2. test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
3. zadanie praktyczne typu case study
4. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie znajomości języka angielskiego oraz elementy wywiadu behawioralnego
Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie
Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
umowa o pracę
dodatek stażowy od 5% do 20%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
elastyczny czas pracy
indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
pakiet świadczeń socjalnych
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
dogodna lokalizacja
stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo
Informacje dodatkowe
Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) …… , …… , …… , ……
ZAPRASZAMY!

Aplikuj

Referent prawny

Referent prawny

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw pomocy prawnej dla obywateli państw trzecich oraz wsparcia merytorycznego pracowników Punktów Informacyjno Doradczych
w Oddziale do Spraw Integracji Cudzoziemców w Wydziale Polityki SpołecznejWarunki pracy
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno – sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Udzielanie poradnictwa obywatelom państw trzecich, dotyczącego m.in. legalizacji pobytu, obowiązujących w Polsce procedur, obowiązków i uprawnień (prawo administracyjne, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo mieszkaniowe itp.) w celu zapewnienia obywatelom państw trzecich specjalistycznej pomocy w radzeniu sobie z trudnościami na tle prawnym
Udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom zatrudnionym w Punktach Informacyjno-Doradczych, w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi obywateli państw trzecich
Udział w opracowaniu i aktualizacji Mini poradników i innych materiałów dydaktycznych dla cudzoziemców w zakresie informacji związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce, m.in. na temat legalizacji pobytu, zasad wykonywania pracy przez cudzoziemców, zasad korzystania ze służby zdrowia i edukacji, zasad uzyskiwania określonych świadczeń socjalnych i ubezpieczeń. Celem zadania jest wsparcie merytoryczne osób opracowujących ww. materiały w zakresie informacji dot. kwestii administracyjnych i prawnych
Przygotowywanie sprawozdań z działalności w celu zapewnienia informacji dotyczącej prawidłowości pracy. Przygotowywanie dokumentacji/raportów z udzielonych porad
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
średniozaawansowana znajomość języka angielskiego
bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o systemie oświaty, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, orzecznictwa krajowego i międzynarodowego z zakresu spraw dot. cudzoziemców
znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
biegła znajomość obsługi MS Office (Word, Excel) poziom zaawansowany
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
ukończone kursy i szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce
komunikatywna znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego
umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku pod presją czasu oraz w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
umiejętność analitycznego myślenia
obiektywizm
komunikatywność i asertywność
kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów
sumienność i zdyscyplinowanie
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Administracji i Logistyki
31-156 Kraków ul. Basztowa 22
z dopiskiem oferta pracy- prawnik
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych – listopad 2018 r.
Proponowane wynagrodzenie: …… zł brutto
Zatrudnienie w ramach projektu nr 11/8-2017/OG-FAMI pn. Małopolska przyjazna cudzoziemcom wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,301543,2018.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. …… lub …… .

Aplikuj