Kierownik ds. Sprzedaży i Usług

Jesteśmy firmą handlową branży RTV/AGD/ KOMPUTERY o ugruntowanej i silnej pozycji na rynku. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Co możesz zyskać pracując u nas:

Umowę o pracę bez okresu próbnego
Bardzo dobre wynagrodzenie połączone z atrakcyjnym systemem premiowym
Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich
Preferencyjne warunki zakupu sprzętu z oferty Media Expert
Możliwość skorzystania z dofinansowania karty MultiSport
Specjalne premie świąteczne oraz liczne konkursy sprzedażowe

Pomoc i opiekę naszej fundacji ,,Włącz się dla Ciebie i Twoich bliskich

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:

Zarządzanie sprzedażą i organizacją pracy w podległych obszarach sklepu
Pełnienie funkcji zastępcy kierownika podczas jego nieobecności
Odpowiedzialność za realizacje planów sprzedażowych
Udzielanie klientom kredytów ratalnych
Szkolenie pracowników
Odpowiedzialność za wysoki standard obsługi klienta
Analizowanie danych
Delegowanie i kontrola zadań

Od kandydatów oczekujemy:

Doświadczenia na stanowisku kierowniczym w sieci sprzedaży mile widziane
Minimum 2 letniego doświadczenia w bezpośredniej obsłudze klienta
Doświadczenia w sprzedaży usług lub udzielaniu kredytów ratalnych
Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
Zaangażowania i dyspozycyjności
Mile widziana znajomość branży AGD/RTV/IT
Niekaralności

Praca od zaraz w Raciborzu (ul.Rybnicka) – obsługa kasy lub pracownik hali!

Założona w 2001 Agencja Pracy Tymczasowej, Agencja Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego Work & Profit jest obecnie jedną z największych niezależnych polskich agencji zatrudnienia. W ciągu piętnastu lat naszej działalności daliśmy pracę przeszło 50 000 pracowników w całym kraju. Skutecznie znajdujemy pracowników dla największych firm, jak również małych rodzinnych przedsiębiorstw w Polsce. Agencja jest wpisana pod nr 396 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy osób na stanowisko:
1) OBSŁUGA KASY
2) PRACOWNIK HALI
Lokalizacja: Racibórz (ul.Rybnicka)

Praca od zaraz w Raciborzu (ul.Rybnicka) – obsługa kasy lub pracownik hali!

Zakres obowiązków (w zależności od stanowiska):

-Obsługa klienta zgodnie z obowiązującymi zasadami,
-Obsługa kasy i terminala płatniczego,
-Kontrola terminów ważności,
-Wykładanie towaru,
-Drobne prace porządkowe.

Wymagania:

-Ukończone 18lat,
-Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
-Dyspozycyjność,
-Komunikatywność i kultura osobista,
-Schludny wygląd,
-Pozytywne nastawienie,
-Status ucznia/studenta mile widziany.

Oferujemy:

-Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną – praca tymczasowa,
-Atrakcyjne wynagrodzenie,
-Pracę w młodym zespole,
-Możliwość zdobycia doświadczenia,
-Bezpłatne szkolenia.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny: ……
lub skorzystanie z linku aplikacyjnego.

Do zgłoszeń należy dołączyć zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (oraz pozostałych informacji zawartych w CV) na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Work&Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. 11 Listopada 7B. (Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 190 z 04.05.2016)”

oraz (opcjonalnie, jeżeli chcesz wziąć udział w naszych przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz pozostałych informacji zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Work&Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. 11 Listopada 7B. (Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 190 z 04.05.2016)”

Administratorem danych jest Work&Profit Sp. zo.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [Apply online], formularz kontaktowy pod adresem http://www.workprofit.pl, telefonicznie pod numerem …… lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Miejsce:Racibórz raciborski

Inspektor

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego, ewidencji, prowadzenia zbiorów bibliotecznych.
Zespół Kadr i SzkoleniaWarunki pracy
Praca biurowa, ośmiogodzinny system pracy, oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym- powyżej 4 godzin dziennie. Praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach budynków należących do kompleksu budynków KPP w Raciborzu. Stanowisko pracy Inspektora Zespołu Kadr i Szkolenia usytuowane jest na pierwszym piętrze w budynku A. Budynek A nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
udział w realizacji polityki szkoleniowej funkcjonariuszy i pracowników KPP w Raciborzu,
obsługa systemu e- PFRON,
prowdzenie zbiorów absencji chorobowej i urlopowej,
sporządzanie planów urlopów,
gromadzenie, ewidencjonowanie oraz wypożyczanie zbiorów bibliotecznych tut. KPP,
ewidencjonowanie pism i dokumentów wpływających i wychodzących z Zespołu Kadr i Szkolenia,
bierzące archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w Zespole,
wydawanie i rejestrowanie w systemie informatycznym skierowań na badania okresowe.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Bosacka 42
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2132,05 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem ” Inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia”.
Składając wymagane dokumenty kandydaci i kandydatki wyrażają zgodę na udział w rozmowach kwalifikacyjnych oraz ewentualnych sprawdzeniach wiadomości, bądź umiejętności na proponowanym stanowisku.
Kandydaci i kandydatki zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani na adres kontaktowy podany w ofercie ( telefonicznie lub e-mail).
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ……
Aplikuj

Operator maszyn – ostatnie wolne miejsce ! – konkurencyjne warunki zatrudnienia !

MONDI Polska Agencja Pracy Sp. z o.o. wchodzi w skład niemieckiej grupy kapitałowej, która od 2002 roku wspiera swych
Partnerów biznesowych dostarczając im rozwiązania w zakresie pracy tymczasowej, rekrutacji stałych i doradztwa
personalnego.
Każdy z 22 oddziałów, które agencja posiada w Polsce oraz Niemczech, specjalizuje się w obsłudze firm przemysłowych.
Służy także solidnym wsparciem dla logistyki i administracji. Mondi Polska jest wpisana do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia nr 7268.
Aktualnie dla naszego Klienta biznesowego nowo powstającej firmy produkcyjnej do działu produkcji (produkcja wysoce
zautomatyzowana) poszukujemy Kandydata/i na stanowisko:

Operator Maszyn
Miejsce pracy: Racibórz

Naszym Pracownikom zapewniamy:

Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
Pracę w prężnie rozwijającym się zagranicznym przedsiębiorstwie,
Możliwość rozwoju kompetencji technicznych,
Pracę w gronie specjalistów w swojej dziedzinie, od których można codziennie się uczyć i pogłębiać kwalifikacje
realizując codzienne zadania,
Szkolenie wdrażające, przygotowujące do objęcia samodzielnego stanowiska pracy,
Pracę w systemie zmianowym (praca w systemie 24/7),
Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia zawodowego,
Szansę rozwoju zawodowego w strukturach Firmy,
Pracę w zgranym zespole osób posiadających umiejętności techniczne,
Możliwość uczestnictwa w licznych szkoleniach technicznych.

Od Kandydatów oczekujemy:

Wykształcenia technicznego min. zawodowe – mile widziane techniczne z zakresu mechaniki, budowy maszyn,
mechatroniki, itp.,
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
Motywacji do podjęcia zatrudnienie w systemie zmianowym,
Wysokiej kultury osobistej, umiejętności współpracy w grupie, samodzielności w działaniu.

Opis stanowiska:

Obsługa maszyn produkcyjnych (m.in. maszyny pakujące),
Wykonywanie prac konserwacyjnych oraz usuwanie bieżących awarii maszyn,
Nadzorowanie i kontrolowanie pracy maszyny produkcyjnej,
Kontrola jakościowa produktów,
Raportowanie do bezpośredniego przełożonego m.in. przebiegu pracy maszyny,
Wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z zasadami BHP.
Współpraca z członkami zespołu produkcyjnego i raportowanie wyników do Team Leadera.

Powyższe ogłoszenie jest ofertą pracy stałej
Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem portalu.

Mondi. Człowiek. Współpraca. Sukces.

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883.