Ekspert Skarbowy

– Ogłoszenie nr: 40303

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

– Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Ekspert Skarbowy

Wymiar etatu: 1

– Liczba stanowisk pracy:: 1

Adres urzędu

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. A. Felińskiego 2 B
01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

– Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– Prowadzenie postępowań podatkowych w celu rozpatrzenia wniosków, odwołań i zażaleń oraz opracowywanie kończących te postępowania projektów rozstrzygnięć wydawanych przez dyrektora izby administracji skarbowej jako organ odwoławczy lub organ pierwszej instancji, w sprawach z zakresu podatków dochodowych, wpłat z zysku, podatku tonażowego, innych niepodatkowych należności budżetowych oraz podatków zniesionych, odpowiedzialności podatkowej spadkobierców i następców prawnych, odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści, uznania za odrębny podmiot podatkowy wyodrębnionych kościelnych jednostek organizacyjnych, w sprawach odpowiedzialności podatkowej płatnika i inkasenta.
– Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu rozpatrzenia wniosków w sprawach uchylenia lub zmiany postanowień i decyzji, stwierdzenia nieważności i wznowienia postępowania w zakresie, o którym mowa w zadaniu 1.
– Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach, o których mowa w zadaniach 1 i 2 w celu ustosunkowania się do zarzutów.
– Współudział w opracowywaniu projektów skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne, w celu odniesienia się do zarzutów strony albo zaskarżenia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.
– Sporządzanie okresowych informacji, sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw w celu rozliczenia się z wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań.

– Warunki pracy
Praca w budynku czterokondygnacyjnym z windą, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, na I piętrze w pokoju trzyosobowym z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Praca pod presją czasu.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe

– doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze podatków

– pozostałe wymagania niezbędne:

– Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).
– Komunikatywność.
– Umiejętność analitycznego myślenia.
– Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej.
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
– Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

Starszy kontroler skarbowy

Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej oraz dotyczących udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa
w Drugim Referacie Spraw Wierzycielskich w Izbie Administracji Skarbowej w KrakowieWarunki pracy
– praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
– praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
– obsługa innych urządzeń biurowych,
– na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna,
– w budynku znajduje się winda i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
– narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej w komórce organizacyjnej
Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Prowadzenie nadzoru i monitorowanie systemu informatycznego „SHRiMP
Wdrażanie i koordynowanie w zakresie właściwości komórki stosowania jednolitych standardów w komórkach organizacyjnych podległych urzędów
Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością podległych urzędów
Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów
Przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych oraz branie udziału w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lub powyżej 4 lat w administracji
Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa.
Otwarty stosunek do klienta
Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) lub współpracy z tymi organami – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia – Nabór – Wzory oświadczeń
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7
31-007 Kraków z dopiskiem na kopercie:
„Izba Administracji Skarbowej w Krakowie – nr ogłoszenia 39604”.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów). Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto minimum 3500zł.
Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr- tel. …… .
Aplikuj

Starszy kontroler skarbowy

Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy do spraw orzecznictwa podatkowego z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn
w Referacie Podatków Majątkowych i Sektorowych w Drugim Urzędzie Skarbowym w BiałymstokuWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno- biurowa,
obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp. ),
zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,
stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych z obsługą komputera,
oświetlenie sztuczne i naturalne,
występują bariery architektoniczne: budynek jest pięciopiętrowy, węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
występują bariery architektoniczne: winda nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w ramach których: gromadzi się całość materiału dowodowego, przygotowuje projekty decyzji ustalających lub określających zobowiązania podatkowe.
Wprowadzanie do systemów SSP i CZM danych z zeznań podatkowych i zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych oraz innych dokumentów podlegających przepisom ustaw o podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Udzielanie odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie podatnikom podatków majątkowych wątpliwości zakresu prawa materialnego.
Przygotowywanie projektów zaświadczeń.
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania innych organów i instytucji w sprawach wynikających z zakresu prowadzonych postępowań podatkowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
Znajomość ustawy o podatku od spadków i darowizn
Znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
komunikatywność
Odpornosć na stres
Dokładność, wnikliwość, rzetelność
W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej lub podatkowej
wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423) – dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko starszego kontrolera skarbowego w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku – nr ogłoszenia 35871″
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacją seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Etapy, metody oraz techniki naboru:
– weryfikacja formalna ofert,
– test wiedzy merytorycznej,
– rozmowa kwalifikacyjna,
– analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto – 3 016,88 zł miesięcznie.
Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH ZOSTANĄ ODRZUCONE.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.
Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego – testu wiedzy merytorycznej.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie BIP pod adresem: http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Aplikuj