Terenowy przedstawiciel klienta

PROFI CREDIT jest drugą największą firmą pożyczkową w Polsce. Działamy na polskim rynku od ponad 14 lat i współpracujemy z grupą 3 000 przedstawicieli finansowych. Od początku działalności w Polsce sprzedaliśmy pożyczki na łączną wartość ponad
3,8 miliarda złotych.
Aktualnie poszukujemy:

Terenowego przedstawiciela klienta
Miejsce działania: Sopot
Osoba ta będzie odpowiedzialna za:
-Oferowanie i zawieranie umów pożyczkowych
-Budowanie portfela Klientów firmy
-Finalizowanie zleceń z Działu Call Center
-Obsługę posprzedażową
-Realizowanie założonych planów sprzedażowych
-Obsługę Klientów zgodnie ze standardami firmy
Nasze oczekiwania:
-Wykształcenie minimum średnie
-Swoboda w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z Klientem
-Motywacja do osiągania sukcesu
-Prawo jazdy kat. B, własny samochód
-Mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej lub telefonicznej obsłudze Klienta
Dołączając do nas, zaoferujemy Ci:
Atrakcyjne zarobki
-Szkolenia produktowe i sprzedażowe
-Partnerską atmosferę w zespole
-Elastyczną formę współpracy
-Możliwość wdrażania własnych pomysłów mających realny wpływ na funkcjonowanie spółki

Jeśli jesteś kreatywny, mobilny, nastawiony na realizację celów oraz konsekwentny i samodzielny w działaniu – czekamy na Ciebie!!

Analityk

Analityk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Analityk do spraw ujawniania i opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów
w Dziale Ujawnienia i Opodatkowania Nieujawnionych Źródeł PrzychodówWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
budynek wyposażony w windę,
toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
brak schodołazu,
drzwi nieodpowiedniej szerokości (niedostosowane dla osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
selekcja podmiotów z wykorzystaniem narzędzi data mining,
przeprowadzanie analiz jednostkowych w odniesieniu do podmiotów wyselekcjonowanych w oparciu o analizy bazodanowe,
sporządzanie indywidualnych wniosków w celu określenia kierunków oraz zakresu podejmowanych działań przez właściwe organy,
weryfikacja jakości, spójności i miarodajności danych wykorzystywanych w analizach bazodanowych,
specyfikacja czynników ryzyka mogących mieć wpływ na efekty analiz,
sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
znajomość przepisów prawa podatkowego,
bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
zdolność łączenia danych z różnych źródeł i wyciągania z nich wniosków,
umiejętność analitycznego myślenia,
dobra organizacja pracy własnej i dokładność w działaniu,
samodzielność, poszukiwanie rozwiązań złożonych zagadnień,
łatwość komunikacji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji,
wykształcenie: średnie profilowane: matematyczne, informatyczne, ekonomiczne lub <br>pokrewne,
praktyczna znajomość struktur bazodanowych,
znajomość języka SQL,
umiejętność pracy pod presją czasu,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk kancelaria p. 104
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia wynosi co najmniej 6%
Umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Należy podać numer ogłoszenia.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.016,88 brutto
List motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce ogłoszenia/ nabór/wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I – ocena złożonych dokumentów,
II – sprawdzian wiedzy i umiejętności,
III – rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .

Aplikuj

Specjalista ds. Księgowości

Specjalista ds. Księgowości

Miejsce pracy: Sopot

Na czym będą polegały Twoje zadania?

Na prowadzeniu dokumentacji finansowo – księgowej, w szczególności: dekretację dokumentów,
Na wprowadzaniu dokumentów do systemu FK,
Na bieżącej kontroli zapisów na kontach księgowych,
Na rozliczaniu delegacji i zaliczek pracowników,
Na bieżącym monitoringu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, pracownikami, budżetem,
Na sporządzaniu i wysyłaniu deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS w zakresie zleconym przez Głównego Księgowego,
Na monitoringu zmian w przepisach podatkowych.

Jakich doświadczeń wymagamy?

Wykształcenie średnie lub wyższe (wskazane – ekonomiczne, finanse i rachunkowość),
Co najmniej 3-letnie doświadczenia w pracy w księgowości,
Prawo jazdy kat. B.

Co musisz znać?

Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości, ustaw podatkowych,
Znajomość programów finansowo – księgowych; Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Idealnie pasujesz do naszego zespołu jeśli:

Samodzielnie i z pełną odpowiedzialnością wykonujesz powierzone Tobie zadania,
Łatwo nawiązujesz kontakty, jesteś osobą komunikatywną, otwartą i lubisz pracować w zespole,
Chcesz rozwijać swoje umiejętności zawodowe,
Jesteś odporny na stres.

Co oferujemy?

CZAS. Szanujemy Twój czas. Pracujemy zadaniowo, oferując elastyczne godziny pracy.

ROZWÓJ. Jest ważny również dla nas. Zapewniamy udział w konferencjach, szkoleniach, certyfikacjach, a także możliwość prowadzenia wykładów dla społeczności branżowych i studentów uczelni technicznych. Prowadzimy bloga technologicznego, gdzie możesz publikować własne treści eksperckie.

SPORT. Uwielbiamy. Prowadzimy 8 sekcji sportowych m.in.: piłka nożna, żeglarstwo, narciarstwo, kolarstwo, gokarty, biegi, tenis stołowy). Dofinansujemy kartę Multisport dla Ciebie i Twoich bliskich.

RODZINA. Jest dla nas ważna. Podczas wakacji i ferii zimowych organizujemy bezpłatne warsztaty
dla dzieci pracowników. Oferujemy również dofinansowanie do żłobka oraz wyprawki szkolnej.

EKIPA. Jesteśmy zgraną paczką. Lubimy siebie nawzajem, dlatego wspólnie spędzamy czas w pracy
oraz po godzinach. Chodzimy na imprezy integracyjne, sportowe oraz rodzinne. Wspólnie jemy posiłki
na stołówce firmowej oraz rozgrywamy zacięte mecze w piłkarzyki czy FIFĘ w naszych chillroomach.

OPIEKA. Jeśli podjęcie pracy w Atenie wiązałoby się dla Ciebie z przeprowadzką, wówczas otrzymasz od nas pakiet relokacyjny, a także dodatkową pomoc na miejscu. Nasza opieka to również indywidualny pakiet medyczny oraz zniżki na ubezpieczenie.

Opublikowane przez:

Terenowy przedstawiciel klienta

PROFI CREDIT jest drugą największą firmą pożyczkową w Polsce. Działamy na polskim rynku od ponad 14 lat i współpracujemy z grupą 3 000 przedstawicieli finansowych. Od początku działalności w Polsce sprzedaliśmy pożyczki na łączną wartość ponad
3,8 miliarda złotych.
Aktualnie poszukujemy:

Terenowego przedstawiciela klienta
Miejsce działania: Sopot
Osoba ta będzie odpowiedzialna za:
-Oferowanie i zawieranie umów pożyczkowych
-Budowanie portfela Klientów firmy
-Finalizowanie zleceń z Działu Call Center
-Obsługę posprzedażową
-Realizowanie założonych planów sprzedażowych
-Obsługę Klientów zgodnie ze standardami firmy
Nasze oczekiwania:
-Wykształcenie minimum średnie
-Swoboda w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z Klientem
-Motywacja do osiągania sukcesu
-Prawo jazdy kat. B, własny samochód
-Mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej lub telefonicznej obsłudze Klienta
Dołączając do nas, zaoferujemy Ci:
Atrakcyjne zarobki
-Szkolenia produktowe i sprzedażowe
-Partnerską atmosferę w zespole
-Elastyczną formę współpracy
-Możliwość wdrażania własnych pomysłów mających realny wpływ na funkcjonowanie spółki

Jeśli jesteś kreatywny, mobilny, nastawiony na realizację celów oraz konsekwentny i samodzielny w działaniu – czekamy na Ciebie!!

Informatyk

Informatyk

Komenda Miejska Policji w Sopocie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Zespołu Obsługi Systemów InformacyjnychWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno-biurowa,
– praca fizyczna: lekka,
-wymuszona pozycja ciała,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
– praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167 z późn. zm.),
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h,
– praca w budynku trzykondygnacyjnym; wejście do budynku przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, winda wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne
i sztuczne,
– brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie i znajomość dokumentacji technicznej eksploatowanych systemów;
Prowadzenie ewidencji materiałowej, wartościowej i ilościowej sprzętu łączności i informatyki, będącego na stanie jednostki;
Wykonywanie i dokumentowanie bieżących zamówień i zakupów na potrzeby jednostki;
Prowadzenie rozliczeń abonentów telefonicznych w systemie bilingowym;
Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego stosowania środków łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji radiowej w jednostce;
Obsługa techniczno-eksploatacyjna systemów telekomutacyjnych (centrale telefoniczne, aparaty systemowe oraz aparaty telefoniczne) oraz urządzeń sieciowych (routery, switche);
Obsługa techniczno-eksploatacyjna (uruchamianie, konfiguracja, diagnostyka, usuwanie drobnych usterek, wymiana materiałów eksploatacyjnych) urządzeń końcowych IT tj. drukarek, aparatów telefonicznych, faksów, skanerów, MTN, MTP, kabiny sygnalitycznej;
Obsługa stanowisk dostępowych do systemów jawnych i niejawnych: konfiguracja, aktualizacja oprogramowania systemowego oraz antywirusowego, usuwanie drobnych usterek programowych oraz sprzętowych;
Nadzorowanie i kontrolowanie sprawności policyjnych systemów łączności radiowej w zakresie eksploatowanych radiotelefonów, systemów nadawczo-odbiorczych : fiderów i masztów antenowych na podległym terenie;
Obsługa poczty elektronicznej resortowej i internetowej;
Zabezpieczanie zapisów monitoringu dla potrzeb czynności operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych;
Administrowanie lokalne i techniczne stanowisk dostępowych wybranych programów policyjnych;
Administrowanie lokalne terminalami noszonymi (przydzielanie sprzętu, prowadzenie dokumentacji);
Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników dotyczących właściwej eksploatacji urządzeń łączności i informatyki;
Obsługa techniczna monitoringu oraz rejestratora rozmów.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego zatrudnienia w obszarze it bądź 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
Bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
Bardzo dobra znajomość standardów stosowanych w informatyce i łączności
Umiejętność: samodzielnego rozwiązywania problemów, sprawnej organizacji czasu pracy, stosowania prawa i umiejętności w praktyce, komunikatywność, kreatywność.
Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Przeszkolenie z zakresu informacji niejawnych potwierdzone zaświadczeniem,
Wykształcenie wyższe,
Umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole, analitycznego myślenia,
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ” ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Wykształcenie wyższe potwierdzone zaświadczeniem lub kopią dyplomu,
Zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Sopocie; Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy: informatyk.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Techniki i metody naboru:
weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
test wiedzy w przypadku dużej ilości kandydatów,
rozmowa kwalifikacyjna.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik od 1, 3500 kwoty bazowej tj. od. 2.529,68 zł. w zależności od doświadczenia zawodowego.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58-52-16-231, 58-52-16-391.

Aplikuj

Front-end Developer

Front-end Developer

PL36849

Twoja przyszła Firma / Your future Company
Dla naszego klienta – software house specjalizującym się w przygotowywaniu nowych rozwiązań IT dla sektora ubezpieczeniowego – poszukujemy osoby na stanowisko :
Front-end Developer
Osoba na tym stanowisku, odpowiedzialna będzie za:
Rozwój aplikacji webowych na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych
Rozwój istniejęcego oprogramowania
Zbieranie wymagań
U kandydatów zwracamy uwagę na:
Bardzo dobrą znajomość HTML5, TypeScript, Angular, Angular CLI , Google Material Design
Dobrą znajomość angielskiego, umożliwiająca na swobodną komunikację
Wykształcenie wyższe techniczne
Dobrą znajomość zasad programowania obiektowego
Doświadczenie w pracy z zagadnieniami związanych z tworzeniem aplikacji rozproszonych
(SOAP, REST, mikroserwisy)
Nasz klient zapewnia:
Kontrakt B2B via Devire
Pakiet świadczeń socjalnych
Ścieżkę rozwoju dopasowaną do Ciebie

Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.).”

http://www.devire.pl