SZKOLENIE: Trening Zastępowania Agresji TZA – ART

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:
Trening Zastępowania Agresji TZA – ART:
Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ZNAJDUJE SIĘ W BANKU PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH (programy dla grupy zwiększonego ryzyka)
OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI MEN

TERMIN:
27 – 30.07.2017 (czwartek, piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:
09:00 – 18:00 – czwartek – niedziela

LOKALIZACJA:
Hotel „LOGOS”
ul. Akademicka 4
20-033 Lublin

KOSZT:
1 450 zł osoby uczące się
1 600 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat zaświadczający uczestnictwo w warsztacie, serwis
kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Ewa Morawska
*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G
Consultants, USA)

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Instytutu Amity z hologramem ART

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb
penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, pracownicy
pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci kierunków m.in:
psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:
– pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej
– kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać młodym
ludziom;
– w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;
– przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu,
prowadzącego kursy i zajęcia grupowe;
– zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi;
– zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania;
– zamierzają uzyskać kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART®).

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ:
kompetencje do:
przeprowadzenia praktyki trenerskiej, pełnienia funkcji trenera ART® oraz prawa do egzaminu trenerskiego.
prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi;
nauczania nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania;
nauczania kontroli emocjonalnej;
prowadzenia wnioskowania moralnego;

kwalifikacje do:
odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART;
prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener;
współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla trenerów jako trener pomocniczy (drugi trener);

uprawnienia:
do używania znaku towarowego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®” w swoich niekomercyjnych treningach dla odbiorców
końcowych i uzyskania licencji na treningi komercyjne

PROGRAM KURSU:
Program ART składa się z trzech komponentów:
Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych
sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej,
treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy:
1) wstępne umiejętności społeczne,
2) zaawansowane umiejętności społeczne,
3) umiejętności emocjonalne,
4) umiejętności alternatywne wobec agresji,
5) umiejętności kontroli stresu,
6) umiejętności planowania.

Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma
bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie
z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej.

Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które
zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i
praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg
Lawrenca Kohlberga.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wykład seminaryjny z ćwiczeniami, prezentacja multimedialna, ćwiczenie umiejętności kontroli złości i podejmowania
decyzji moralnych, warsztat trenerski.

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

SZKOLENIE: Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna.

WARSZTAT SZKOLENIOWY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE

TEMAT:
Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna.

TERMIN:
01.04.2017 (sobota)

GODZINA:
09:30 – 15:30

LOKALIZACJA:
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 019 (sala konferencyjna) – parter

KOSZT:
260 zł osoby uczące się
310 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
dr Iwona Gryniuk Toruń
*** psycholog, terapeuta, trener

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby
zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia,
pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Depresja i obniżenie nastroju u dzieci i młodzieży – przyczyny, objawy, skutki.
2. Omówienie kryteriów diagnostycznych depresji i innych zaburzeń afektywnych.
3. Metody i proces diagnozy depresji u dzieci i młodzieży.
4. Specyfika pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w obliczu depresji i innych zaburzeń afektywnych
– zasady psychoterapii: poznawczej, behawioralnej, interpersonalnej.
5. Farmakoterapia w procesie leczenia depresji u dzieci i młodzieży – zalety, wady, ograniczenia.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i
ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

SZKOLENIE: Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona (kurs I° i II°)

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:
Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona
(kurs łączny I° i II°)

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej pracy Metodą „Kinezjologia Edukacyjna – Metoda
Dennisona” – adnotacja na certyfikacie

TERMIN:
24 – 26.03.2017 (piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:
15:00 – 20:00 – piątek,
09:00 – 19:00 – sobota
09:00 – 18:00 – niedziela

LOKALIZACJA:
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: AULA (I piętro)

KOSZT:
350 zł osoby uczące się
400 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Grażyna Redlisiak
*** Certyfikowany Trener Metody Dennisona – Gimnastyki Mózgu® – Kinezjologii Edukacyjnej

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów zaświadczający o ukończeniu szkolenia
pt. Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona uprawniający do samodzielnej pracy daną metodą.

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania
rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci
kierunków m. in: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Podstawowe założenia i geneza kinezjologii edukacyjnej.
2. Elementy składowe programu Gimnastyki Mózgu® Paula Dennisona:
– pięć kroków uczenia się,
– formułowanie werbalne celu wybranego do równoważenia,
– ćwiczenia na przekraczanie i wzmacnianie linii środka,
– ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające pozytywną postawę,
– ćwiczenia wydłużające.
3. Niski i wysoki bieg – dwie strategie współdziałania ciała i umysłu.
4. Zauważanie – specyficzna forma obserwacji informacji zwrotnej z systemu ciało – umysł.
5. Koło wspaniałe – procedura terapeutyczna w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i nastawienia
do zmiany:
– równoważenie ruchu całego ciała i technika Lateralnego Przewzorowania Dennisona,
– równoważenie w zakresie percepcji wzrokowej (funkcji widzenia),
– równoważenie w zakresie percepcji słuchowej (funkcji słuchania),
– równoważenie w zakresie motoryki małej (funkcji pisania),
– równoważenie pozytywnego nastawienia.
6. Zastosowanie diagnostyczne wybranych ćwiczeń.
7. Trzy wymiary aktywności systemu ciało – umysł:
– charakterystyka fizycznych powiązań między reakcjami ciała a funkcjami mózgu,
– równoważenie w zakresie komunikacji – wymiar lateralności,
– równoważenie w zakresie samoorganizacji – wymiar ześrodkowania,
– równoważenie w zakresie koncentracji – wymiar skupienia,
– trójwymiarowe równoważenie przez ruch.
8. Równoważenie rozszerzone – procedura dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z
pomocy kinezjologa

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w
kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe z programu Brain Gym®, demonstracja konkretnych technik
i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – w parach i małych grupach.

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

******************************** !! _ U W A G A _ !! **********************************
Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym
swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

******************************** !! _ U W A G A _ !! **********************************

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

SZKOLENIE: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne –
adnotacja na certyfikacie

TERMIN:
18 – 19.03.2017 (sobota – niedziela)

GODZINA:
09:00 – 19:00 sobota
09:00 – 18:00 niedziela

LOKALIZACJA:
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Hiacyntowa 69
Lublin

KOSZT:
450 zł osoby uczące się
500 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Bożena Kisiel
*** certyfikowany trener MRR, nauczyciel Ruchu Rozwijającego (certyfikat International Sherborne
Foundation);

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia I stopnia, uprawniający do samodzielnej pracy z
wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, fizjoterapeuci, rehabilitanci, nauczyciele,
pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci
kierunków m.in: psychologia, pedagogika, fizjotarapia, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
I. Sesja teoretyczna dot. MRR W. Sherborne
II. Sesja praktyczna – ćwiczenia ruchowe – MRR W. Sherborne

1. Omówienie założeń teoretycznych metody. Prezentacja filmów video.
2. Przygotowanie do sesji ruchowej doświadczenia ilustrujące zasady RR.
3. Sesja Ruchu Rozwijającego oraz analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji RR.
4. Projektowanie przez uczestników warsztatu własnych scenariuszy zajęć.
5. Przeprowadzenie przez uczestników sesji wg opracowanych scenariuszy.
6. Możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
omówienia teoretyczne, prezentacja i analiza nagrań z sesji Ruchu Rozwijającego; sesje ruchowe.

Zapisy:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

**************************** !! _ U W A G A _ !! ****************************

Z uwagi, iż kurs składa się z sesji teoretycznej oraz praktycznej prosimy o zabranie stroju
sportowego, który będzie niezbędny do ćwiczeń ruchowych (sugeruje się dobór ciemnej kolorystyki). Z
uwagi, iż sesja ruchowa zakłada kontakt ciała z podłogą sugerujemy zabranie ciepłych skarpet.

**************************** !! _ U W A G A _ !! ****************************

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011