KURS: Trening Zastępowania Agresji u dziecka (TZA – ART)

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:
Trening Zastępowania Agresji TZA – ART:
Program StART” – Trening Zastępowania Agresji u dziecka.

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ZNAJDUJE SIĘ W BANKU PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH (programy dla grupy zwiększonego ryzyka)
OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI MEN

TERMIN:
19 – 21.05.2017 r., (piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:
09:00 – 18:00 – piątek
09:00 – 18:00 – sobota
09:00 – 18:00 – niedziela

LOKALIZACJA:
Hotel „LOGOS”
ul. Akademicka 4, Lublin
sala nr 117

KOSZT:
1 450 zł osoby uczące się
1 600 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Ewa Morawska , dr Jacek Morawski
*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G
Consultants, USA)

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, w tym podręcznik „Kształtowanie umiejętności
prospołecznych małego dziecka” McGinnis i Goldsteina, przewodnik metodyczny „StART”, pakiet pomocy dydaktycznych
(kwestionariusze diagnostyczne, scenariusze ćwiczeń, formularze, zeszyt ucznia, wlepki umiejętności).

*** Dostępne są do wyboru przez uczestnika kursu dwa rodzaje pakietów pomocy dydaktycznych, zróżnicowane ze względu na
podstawę programową:
a) pakiet dla dzieci w wieku przedszkolnym
b) pakiet dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasa 1-3).

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, nauczyciele, wychowawcy, personel administracyjny szkoły, rodzice
uczniów, wykładowcy – trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, studenci kierunków m. in:
psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ KOMPETENCJE DO:
– prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z uczniem
– radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z zachowania uczniów
– budowania partnerstwa z rodzicami uczniów

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:
– modelowanie umiejętności.
– ćwiczenie i trening umiejętności
– udzielanie informacji zwrotnych
– trening transferu
– kwestionariusze i formularze diagnozy umiejętności
– planowanie treningu umiejętności w grupie uczniowskiej
– kierowanie grupą
– wzmacnianie motywacji
– prezentowanie kroków umiejętności
– prowadzenie ćwiczeń
– wykonywanie umiejętności
– rozwiązywanie trudności

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych
technik pracy, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

SZKOLENIE: Trening Zastępowania Agresji TZA – ART

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:
Trening Zastępowania Agresji TZA – ART:
Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ZNAJDUJE SIĘ W BANKU PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH (programy dla grupy zwiększonego ryzyka)
OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI MEN

TERMIN:
27 – 30.07.2017 (czwartek, piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:
09:00 – 18:00 – czwartek – niedziela

LOKALIZACJA:
Hotel „LOGOS”
ul. Akademicka 4
20-033 Lublin

KOSZT:
1 450 zł osoby uczące się
1 600 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat zaświadczający uczestnictwo w warsztacie, serwis
kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Ewa Morawska
*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G
Consultants, USA)

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Instytutu Amity z hologramem ART

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb
penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, pracownicy
pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci kierunków m.in:
psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:
– pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej
– kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać młodym
ludziom;
– w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;
– przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu,
prowadzącego kursy i zajęcia grupowe;
– zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi;
– zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania;
– zamierzają uzyskać kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART®).

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ:
kompetencje do:
przeprowadzenia praktyki trenerskiej, pełnienia funkcji trenera ART® oraz prawa do egzaminu trenerskiego.
prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi;
nauczania nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania;
nauczania kontroli emocjonalnej;
prowadzenia wnioskowania moralnego;

kwalifikacje do:
odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART;
prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener;
współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla trenerów jako trener pomocniczy (drugi trener);

uprawnienia:
do używania znaku towarowego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®” w swoich niekomercyjnych treningach dla odbiorców
końcowych i uzyskania licencji na treningi komercyjne

PROGRAM KURSU:
Program ART składa się z trzech komponentów:
Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych
sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej,
treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy:
1) wstępne umiejętności społeczne,
2) zaawansowane umiejętności społeczne,
3) umiejętności emocjonalne,
4) umiejętności alternatywne wobec agresji,
5) umiejętności kontroli stresu,
6) umiejętności planowania.

Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma
bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie
z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej.

Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które
zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i
praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg
Lawrenca Kohlberga.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wykład seminaryjny z ćwiczeniami, prezentacja multimedialna, ćwiczenie umiejętności kontroli złości i podejmowania
decyzji moralnych, warsztat trenerski.

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011