Inspektor Weterynaryjny

– Ogłoszenie nr: 40244

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

– Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Inspektor Weterynaryjny

Wymiar etatu: 1

– Liczba stanowisk pracy:: 2

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
ul. Żeromskiego 1
21-500 Biała Podlaska

Miejsce wykonywania pracy:

– Biała Podlaska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych w tym chorób odzwierzęcych
– nadzór nad kontrolą w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności
– przygotowywanie decyzji administracyjnych, likwidacja chorób zakaźnych zwierząt
– prowadzenie dokumentacji, rejestrów, sprawozdawczości
– nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt

– Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
– praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
– obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, skaner, ksero, niszczarka).
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym;
– budynek parterowy;
– budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne

– doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego

– pozostałe wymagania niezbędne:

– prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
– prawo jazdy kategorii B
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii dla lekarzy weterynarii
– kopia prawa jazdy
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
ds. zdrowia i ochrony zwierzątWarunki pracy
Praca biurowa, przy monitorze komputera. Bezpośredni kontakt z klientem. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siiedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiemzwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym,w tym szczególnie ASF oraz innych,
Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
Planowanie ,nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych
Przygotowywanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego,
Prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania,
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań,
Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami,
Kontrole warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii,
Wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
znajomośc KPA oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
obsługa komputera
parwo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Umiejętność samodzielnego organizowania i planowania pracy, komunikatywność, zdolność oceny zagrożenia
Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
ksero prawa wykonywania zawodu
ksero prawo jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gd. ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gd. tel. ……
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
INNE INFORMACJE:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: ……
Aplikuj

Inspektor Weterynaryjny

– Ogłoszenie nr: 40184

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu

– Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Inspektor Weterynaryjny

Wymiar etatu: 1

– Liczba stanowisk pracy:: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu
ul. Zbąszyńska 20
64-300 Nowy Tomyśl

Miejsce wykonywania pracy:

– Nowy Tomyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– Sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów sanitarno-weterynaryjnych przez podmioty prowadzące działalnośc w zakresie pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, wprowadzania do obrotu, oraz transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, kontrola warunków weterynaryjnych w oparciu o przepisy ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
– Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych, dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie wymaganych protokołów, raportów i sprawozdań, przygotowywanie projektów decyzji i innych dokumentów z zakresu nadzoru nad żywnością,
– Kontrola prawidłowego wykonywania czynności przez osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania zadań w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego,
– Pobieranie próbek do badań urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego, prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku niezgodnych wyników badań, przyjmowanie i załatwianie spraw zwiazanych z informacjami o niebezpiecznych produktach żywnościowych,
– Realizacja zadań związanych z nadzorem nad obrotem krajowym, handlem i eksportem żywności pochodzenia zwierzęcego.

– Warunki pracy
Praca w siedzibie urzędu i w terenie, wyjazdy służbowe, kontrole zakładów, gospodarstw i innych podmiotów z zakresu żywności, szkolenia i narady wyjazdowe. Korzystanie z monitora ekranowego, komputera i innego sprzętu biurowego, oraz specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, mały wysiłek fizyczny.
Samodzielne kierowanie samochodem. Bariery architektoniczne: pomieszczenia biurowe na pierwszym pietrze, brak wind, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe weterynaryjne z prawem wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

– doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego

– pozostałe wymagania niezbędne:

– Posiadanie prawa jazdy na samochód osobowy
– Umiejętność obsługi komputera,
– Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej, szczególnie dotyczących żywności pochodzenia zwierzęcego,
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopia prawa jazdy na samochód
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

Inspektor Weterynaryjny

– Ogłoszenie nr: 40206

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

– Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Inspektor Weterynaryjny

Wymiar etatu: 1

– Liczba stanowisk pracy:: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu
ul. Lubelska 6
26-700 Zwoleń

Miejsce wykonywania pracy:

– Zwoleń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
– prowadzenie postępowań administracyjnych
– realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
– przeprowadzanie kontroli w handlu, wywozie i przewozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w handlu
– kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność nadzorowaną
– tworzenie i aktualizacja planów
– realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej

– Warunki pracy
– praca w terenie;
– wyjazdy służbowe;
– kontakt ze zwierzętami;
– praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lekarz weterynarii

– doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego

– pozostałe wymagania niezbędne:

– prawo jazdy kat. B
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
– w przypadku lekarza prawo wykonywania zawodu
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw do spraw: ds. pasz i utylizacji Zespół ds. pasz i utylizacji
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w RadomskuWarunki pracy
-praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-30 – 15:30;
-praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu radomszczańskiego;
-praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach;
-wyjazdy służbowe;
-praca w terenie – wyjazdy samochodem ;
-kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym;
-praca w budynku piętrowym, nieposiadającym podjazdów, toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
realizacja zadań wynikających z nadzoru nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze,
kontrola stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach,
kontrola stosowania dodatków paszowych,
kontrola obrotu paszami,
kontrola wytwórni pasz, w tym stosujących dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,
kontrola zbierania, transportowania, przetwarzania, spalania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
kontrola podmiotów wykorzystujących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
kontrola eksportu i importu oraz handlu paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe Zootechniczne
prawo wykonywania zawodu;
posiadanie prawa jazdy kat. B i doświadczenia w prowadzeniu samochodu osobowego;
umiejętność obsługi komputera;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej;
znajomość przepisów kpa;
dyspozycyjność, komunikatywność;
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopia prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wilsona 21/A
97-500 Radomsko
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wilsona 21/A
97-500 Radomsko
Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół ds. Zdrowia i Ochrony ZwierzątWarunki pracy
Praca na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku ogłoszenia podwyższonego zagrożenia wybuchem choroby zakaźnej zwierząt.
Stosowane narzędzia pracy: komputer, fax, ksero, niszczarka dokumentów, środki pracy biurowej, sprzęt i środki weterynaryjne.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego.
Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wyznaczonym zakresie.
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiazków , w tym planów i harmonogramów działań oraz sprawozdawczości.
Sprawdzanie pod względem merytorycznym raportów finansowo-rzeczowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Znajomość prawodawstwa weterynaryjnego
Znajomość przepisów KPA
Prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak weterynaryjne
Znajomość programów komputerowych: word, excel,
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. ks. S. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie z dopiskiem „oferta pracy w służbie cywilnej-nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego”
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie oraz oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydatki/ kandydata.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatka/kandydat zakwalifikowana/zakwalifikowany do dalszego etapu rekrutacji zostanie powiadomiona/powiadomiony o terminie rozmowy wstępnej. W przypadku braku takiego powiadomienia należy sądzić, iż oferta została odrzucona (bez indywidualnego powiadomienia o tym fakcie).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem …… .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespole ds. bezpieczeństwa żywnościWarunki pracy
Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00;
Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym do podmiotów nadzorowanych, kontakt ze zwierzętami gospodarskimi);
Występują bariery architektoniczne; budynek piętrowy bez windy, brak dostosowania toalet dla osób niepełnosprawnych, brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności
Obsługa systemów elektronicznych mających zastosawanie w zespole ds. bezpieczeństwa żywności
Kontrola realizacji badań właścicielskich w podmiotach nadzorowanych
Sporządzanie obowiązujących sprawozdań i raportów w ramach działalnosci zespołu ds. bezpieczeństwa żywności
Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach objetych zakresem czynności
Wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa UE
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji WEterynaryjnej
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (tylko dla lekarzy weterynarii)
Prawo jazdy kat. B
Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
Biegła znajomość obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Komunikatywnosć, rzetelnosć, odpowiedzialność
Umiejetność pracy w zespole
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia prawa jazdy kat. B
Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie prawo wykonywania zawodu (tylko dla lekarzy weterynarii)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku
Al. Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione o terminie wstępnej rozmowy.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Aplikuj

Inspektor Weterynaryjny

– Ogłoszenie nr: 39608

– Data ukazania się ogłoszenia: ……

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach

– Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

– Inspektor Weterynaryjny

Wymiar etatu: 1

– Liczba stanowisk pracy:: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach
ul. Łopatyńskiego 1
64-600 Oborniki

Miejsce wykonywania pracy:

– Oborniki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2003, 767/2009, 882/2005, 1069/2009, 1829/2003, 1830/2003; Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz; Raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz;
– Nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze; Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005; Nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach;
– Nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005, 1831/2003; Nadzór nad obrotem paszami; Aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz; Nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego
– Nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych; Nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych; Nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009; Nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego;
– Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno-kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby; Nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
– Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz Farmacji w zakresie kompetencji; Współpraca z innymi Powiatowymi Inspektorami ds. pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w zakresie kompetencji;
– Utrzymywanie roboczych kontaktów z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją handlową; Współpraca z laboratoriami ZHW w zakresie kompetencji;
– Aktualizacja list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji; Organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniu i obrocie pasz oraz o problematyce zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

– Warunki pracy
Praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
Praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
Brak windy i podjazdów,
Brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

– wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

– doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego

– pozostałe wymagania niezbędne:

– Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym umiejętności redakcyjne
– Prawo jazdy kat. B
– Znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz postępowania admninistracyjnego
– umiejętność stosowania prawa w praktyce
– umiejętność analitycznego myślenia
– umiejętność pracy w zespole
– dobra organizacja pracy
– umiejętność działania w sytuacjach stresowych
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– Życiorys/CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
– w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego – kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
– oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

……

Miejsce składania dokumentów:

Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów zwierzęcych Warunki pracy
– Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar powiatu kołobrzeskiego, wyjazdy służbowe;
– Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;
– Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu;
– Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;
– Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
Przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu, zaprzestaniu działalności lub zmianach w działalności prowadzonej przez podmioty objęte nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu z zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego
Przeprowadzanie kontroli urzędowych na zgodność z wymogami zawartymi w prawodawstwie krajowym i unijnym
Prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolowaniem podmiotów nadzorowanych w obszarze i wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego
Przygotowanie dokumentacji wynikającej z prowadzonych postępowań administracyjnych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii
posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
Prawo jazdy kategorii B
zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
komunikatywność, dyspozycyjność
ukończone szkolenia, specjalizacje
kultura pracy i kultura osobista
znajomość języka obcego preferowany język angielski lub niemiecki
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej)-dotyczy lekarza weterynarii
Kserokopia prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
Szarych Szeregów 1
78-100 Kołobrzeg z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- inspektor weterynaryjny”(liczy się data stempla pocztowego)

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94/ ……
Prosimy o nie zamieszczanie zdjęć w CV
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywnościWarunki pracy
wyjazdy służbowe, praca w terenie praca biurowa w urzędzie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu hrubieszowskiego
kontrole podmiotów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
sprawowanie kontroli nad produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny
nadzór nad pobieraniem, przyjmowaniem i wysyłką pobieranych prób do badań laboratoryjnych
wykonywanie czynności związanych z kontrolą nad znakowaniem i rejestracją zwierząt związanych z ubojem i transportem zwierząt rzeźnych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
znajomośc aktualnych aktów normatywnych stanowiących podstawę funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej ,
prawo jazdy kat. B,
biegła znajomośc obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
umiejętność pracy w zespole
dobra organizacja własnej pracy
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia dokumentu prawa jazdy kat. B
kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie ul. Ceglana 60/1
22-500 Hrubieszów
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
osoba do kontaktu :
Powiatowy Lekarz Weterynarii – lek. wet. Jacek Sak tel. ……

Aplikuj