Telemarketer z orzeczeniem o niepełnosprawności – BPO NETWORK Sp. z o.o.

BPO NETWORK Sp. z.o.o.
Nie tylko poszukujemy na rzecz Pracodawcy kandydatów do pracy, przede wszystkim dbamy o pełne zadowolenie obu stron procesu rekrutacji.
Stawiamy sobie za cel to, aby potencjalny pracownik był w pełni usatysfakcjonowany z oferowanej pracy natomiast Pracodawca pozyskał najlepszego pracownika.
Miejsce pracy:
Praca zdalna/Cała Polska
Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Telemarketer z orzeczeniem o niepełnosprawności

Obowiązki
·
Telefoniczny kontakt z potencjalnymi klientami – umawianie spotkań biznesowych,

·
Raportowanie swoich działań,
·
Kontakt z obecnymi klientami,

·
Działania marketingowe na rzecz pracodawcy.

Wymagania
·
Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

·
Umiejętność obsługi komputera,
·
Samodzielność, wysoka kultura osobista,
·
Komunikatywność,
·
Podstawowa znajomość Excel,
·
Chęć do pracy,
·
Własny komputer oraz stałe łącze internetowe.

Oferujemy
·
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy,
·
Możliwość rozwoju,
·
Pracę w zaciszu domowym,
·
Pracę dla osoby niepełnosprawnej,
·
Miłą atmosferę.

Nasza strona:
http://www.bponetwork.pl
FB: BPO Network Sp zoo

Infolinia w sprawie ofert pracy:
Paweł Płaczkiewicz
……

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI NA TO STANOWISKO PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA
APLIKUJ

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Aplikuj

Specjalista

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw badań fizykochemicznych
Laboratorium – Pracownia we WłocławkuWarunki pracy
1.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
2.Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
3.Kontakt z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi
4.Siedziba inspektoratu: budynek dwupiętrowy
5.Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
6.Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przyjmowanie próbek od klientów i wykonywanie oznaczeń fizykochemicznych zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi.
Obsługa, sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego niezbędnego do wykonywania badań zgodnie z instrukcjami i procedurami.
Dokumentowanie poszczególnych etapów pracy (w tym karty kontroli, wzorcowań, sprawdzeń).
Przygotowywanie i sprawdzanie odczynników, szkła i sprzętu.
Prowadzenie kontroli jakości poprzez wykonywanie próbek kontrolnych, udział w badaniach biegłości.
Uczestniczenie we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji metod, audytach wewnętrznych i zewnętrznych, działaniach korygujących i zapobiegawczych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy laboratoryjnej
komunikatywność
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze chromatografii
wykształcenie: wyższe chemiczne
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. P. Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… wew. 226.

Aplikuj

Referent

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent do spraw czynności sprawdzających i przetwarzania danych
w Trzecim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3) Warunki pracy
praca administracyjno-biurowa,
praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
budynek urzędu przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
weryfikacja deklaracji podatkowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,
wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień, bądź do usunięcia nieprawidłowości, stwierdzonych podczas weryfikacji deklaracji i zeznań podatkowych,
wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, a także przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości
Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
Umiejętność analitycznego myślenia
Komunikatywność
Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat …… oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
Odporność na stres
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
85-056 Bydgoszcz z dopiskiem oferta pracy US we Włocławku – SKA-3

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dział I, II, III, IIIA, V, VII),
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ .
Wzory oświadczeń dostępne na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia Nabór).
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu …… lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Aplikuj

Brygadzista (ze znajomością obsługi maszyn CNC)

SALES FOR to firma specjalizująca się w obszarze efektywnego i nowoczesnego doradztwa personalnego, rekrutacji oraz
selekcji personelu na terenie Polski i za granicą.

Naszym Klientem jest dynamicznie rozwijająca się firma, zajmująca się sprzedażą i produkcją wyrobów z drutu. Aktualnie
poszukuje doświadczonych i dynamicznych osób na stanowisko:

Brygadzista (ze znajomością obsługi maszyn CNC)
Nr Ref: BCNC/WŁ/149/2018
Miejsce Pracy: Włocławek

Obowiązki:
– Zarządzanie zespołem podległych pracowników na zmianie wyznaczanie, kontrolowanie realizacji zadań,
– Sprawowanie nadzoru nad produkcją podczas swojej zmiany,
– Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników dyscypliny służbowej,
– Dbałość o zachowanie wysokich standardów jakości, wydajności oraz przestrzeganie przepisów BHP,
– Utrzymywanie maszyn w pełnej sprawności oraz kontrola nad powierzonym mieniem przedsiębiorstwa,
– Współpraca z kierownikiem produkcji,
– Produkcja sprężyn i elementów z drutu przy pomocy automatów CNC oraz innych maszyn klasycznych,
– Programowanie maszyn CNC,
– Ustalanie norm produkcyjnych oraz rozliczanie zmiany z wykonanych zadań

Wymagania:
– Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na produkcji,
– Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników produkcyjnych,
– Praktyczna znajomość obsługi maszyn CNC,
– Umiejętność analizy i rozwiązywania bieżących problemów,
– Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i brygady,
– Umiejętność komunikowania się w zespole,
– Zdolności przywódcze,
– Umiejętności interpersonalne, nastawienie na współpracę.

Oferujemy:
– Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
– Atrakcyjne wynagrodzenie, premie kwartalne,
– Bardzo dobre warunki pracy w przyjaznej atmosferze i młodym zespole.

Rejestr Agencji Zatrudnienia: 8519

Informujemy, że kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie CV w języku polskim na adres: [Apply online] w tytule wiadomości
proszę wpisać Nr Ref: BCNC/WŁ/149/2018

BARDZO WAŻNE!

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SALES FOR z siedzibą w Warszawie przy ul.
Łuckiej 15 lok.312, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego oraz
akceptuję jego postanowienia.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALES FOR Krzysztof Matyja z siedzibą ul. Łucka 15/312, 00-842
Warszawa;
2)Inspektor ochrony danych nie został powołany;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;
4)Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie przyszły pracodawca;
5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana
stanowisko;
7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zakwalifikowanie do procesu rekrutacji.

Brygadzista

SALES FOR to firma specjalizująca się w obszarze efektywnego i nowoczesnego doradztwa personalnego, rekrutacji oraz selekcji personelu na terenie Polski i za granicą.
Naszym Klientem jest dynamicznie rozwijająca się firma, zajmująca się sprzedażą i produkcją wyrobów z drutu. Aktualnie poszukuje doświadczonych i dynamicznych osób na stanowisko:

Brygadzista
(ze znajomością obsługi maszyn CNC)

Nr Ref: BCNC/WŁ/149/2018
Miejsce Pracy: Włocławek
Obowiązki:
Zarządzanie zespołem podległych pracowników na zmianie wyznaczanie, kontrolowanie realizacji zadań,
Sprawowanie nadzoru nad produkcją podczas swojej zmiany,
Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników dyscypliny służbowej,
Dbałość o zachowanie wysokich standardów jakości, wydajności oraz przestrzeganie przepisów BHP,
Utrzymywanie maszyn w pełnej sprawności oraz kontrola nad powierzonym mieniem przedsiębiorstwa,
Współpraca z kierownikiem produkcji,
Produkcja sprężyn i elementów z drutu przy pomocy automatów CNC oraz innych maszyn klasycznych,
Programowanie maszyn CNC,
Ustalanie norm produkcyjnych oraz rozliczanie zmiany z wykonanych zadań
Wymagania:
Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na produkcji,
Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników produkcyjnych,
Praktyczna znajomość obsługi maszyn CNC,
Umiejętność analizy i rozwiązywania bieżących problemów,
Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i brygady,
Umiejętność komunikowania się w zespole,
Zdolności przywódcze,
Umiejętności interpersonalne, nastawienie na współpracę.

Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
Atrakcyjne wynagrodzenie, premie kwartalne,
Bardzo dobre warunki pracy w przyjaznej atmosferze i młodym zespole.

Rejestr Agencji Zatrudnienia: 8519

Informujemy, że kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie CV w języku polskim na adres: [Apply online] w tytule wiadomości proszę wpisać Nr Ref: BCNC/WŁ/149/2018

BARDZO WAŻNE!
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SALES FOR z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15 lok.312, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego oraz akceptuję jego postanowienia.
Obowiązek informacyjny dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALES FOR Krzysztof Matyja z siedzibą ul. Łucka 15/312, 00-842 Warszawa;
2)Inspektor ochrony danych nie został powołany;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;
4)Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie przyszły pracodawca;
5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana stanowisko;
7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zakwalifikowanie do procesu rekrutacji.