Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej
w Wydziale Rodziny i Polityki SpołecznejWarunki pracy
Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej (pomieszczenia biurowe na II oraz III piętrze). Budynek przy ul. Powstańców 41 a bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca zarówno stacjonarna w biurze, jak i w terenie, polegająca na przeprowadzaniu kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, położonych na terenie województwa śląskiego, których siedziby mogą posiadać bariery architektoniczne. Konieczność bieżącego, samodzielnego korzystania ze środków komunikacji publicznej, celem dojazdu do kontrolowanych jednostek. Zagrożenie korupcją. W sytuacjach zdarzeń kryzysowych i klęsk wymagana dyspozycyjność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w celu zapewnienia wymaganej jakości usług tych jednostek oraz zgodności zatrudniania w nich pracowników z wymaganymi przepisami kwalifikacjami.
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje związane z udzielaniem pomocy społecznej w celu ustosunkowania się do ich treści, zweryfikowania ich zasadności lub podjęcia działań zaradczych.
Przygotowywanie opinii dotyczących zasadności skarg i wniosków w sprawach z zakresu środowiskowej pomocy społecznej w celu przekazania rozstrzygnięcia merytorycznego do Wydziału Kontroli odpowiedzialnego za sporządzenie ostatecznej odpowiedzi.
Sporządzanie analiz, sprawozdań i opracowań z zakresu działań obejmujących system pomocy społecznej w celu ich monitorowania i bieżącego udostępniania informacji o aktualnym stanie faktycznym zainteresowanym podmiotom.
Przygotowywanie i przeprowadzanie w ramach programów rządowych i resortowych, konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w celu wsparcia finansowego uprawnionych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Uczestniczenie w działaniach związanych z obszarem pomocy humanitarnej w celu zapewnienia gotowości podmiotów przewidzianych jako wykonawcy zadań (samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe) oraz sprawnej realizacji zadań w tym obszarze.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna <br>
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
znajomość ustawy o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi do niej
znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej, zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
umiejętność obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym w zakresie pakietu biurowego (tj. edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, przygotowywania prezentacji multimedialnych, programu pocztowego, przeglądarki internetowej)
rzetelność, terminowość, nastawienie na rozwój, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne, samodzielność, inicjatywa, pozytywne podejście do klienta
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie: stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Śląski Urząd Wojewódzki
Biuro Obsługi Klienta ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
…… Katowice z dopiskiem „Oferta pracy inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej”

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW oraz w linku pod ogłoszeniem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób drogą elektroniczną (e mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: …… lub …… .
Planowany termin zatrudnienia: luty/marzec 2019 r.

Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru realizacji zadań pomocy społecznej przez samorząd terytorialny i podmioty niepubliczne
w Wydziale Polityki SpołecznejWarunki pracy
– praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
– kontakt z klientem zewnętrznym,
– okresowe wyjazdy służbowe,
– narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
– wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
– dojazd na kontrole PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przyjmowanie interesantów w sprawach zabezpieczenia społecznego, w celu przeciwdziałania nienależytemu wykonywaniu ww. zadań przez właściwe organy i jednostki organizacyjne lub ich pracowników, eliminowania przypadków naruszania praworządności lub interesów skarżącego a także udzielanie porad i informacji w zakresie uprawnień do świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych;
opracowywanie raportów, analiz i informacji oraz prowadzenie baz danych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w celu monitorowania oraz okresowej oceny stanu i efektywności pomocy społecznej na terenie województwa;
opiniowanie pod względem merytorycznym uchwał organów samorządów terytorialnych z zakresu zabezpieczenia społecznego, w celu zapewnienia legalności zapisów uchwały z obowiązującym prawem oraz opiniowanie projektów przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w ramach rządowych programów osłonowych;
prowadzenie rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia, jednostek specjalistycznego poradnictwa, a także prowadzenie spraw w zakresie publikowania ww. rejestrów w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w celu identyfikacji monitorowania infrastruktury socjalnej na terenie województwa;
prowadzenie spraw w zakresie integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w celu koordynacji podejmowanych działań w tym obszarze na terenie województwa w tym prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, ekonomia, zarządzanie i marketing, politologia o specjalności polityka społeczna lub o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
znajomość ustawy o pomocy społecznej
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość instrukcji kancelaryjnej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
znajomość ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szkolenia specjalizacyjnego
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
(pok. 121)
z dopiskiem „ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)” na liście motywacyjnym

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie http://www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 2 250 zł brutto;
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… ;
wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: http://www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.
Pracownikom oferujemy:
trzynaste wynagrodzenie;
ruchomy czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
pakiet szkoleń;
pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
stabilność zatrudnienia;
miłą atmosferę pracy.

Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji Warunki pracy
– praca w siedzibie Urzędu,
– wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego;
– narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
– występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
– budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań administracyjnych I-instancyjnych w sprawach z zakresu stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz na wniosek, przez jednostki samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody starostom, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, na zbywanie oraz nabywanie, na wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
prowadzenie postępowań administracyjnych II-instancyjnych w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami,
przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
realizowanie zadań dotyczących ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
rozpatrywanie skarg w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i urządzeń na nim posadowionych przez państwowe osoby prawne,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących nabycia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, a stanowiących dotychczas własność osób fizycznych lub prawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
znajomość ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
znajomość rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
znajomość ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
znajomość ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
znajomość ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe
znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
znajomość ustawy kodeks cywilny
znajomość KPA
umiejętność analitycznego myślenia
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Organizacji i Rozwoju pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Dokumenty można składać również osobiście w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej NRŚ/OR/02/10/2018.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej http://www.bip.duw.pl w zakładce praca w DUW. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej http://www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 2593,39-3507,83 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw związanych z rozpoczęciem specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów
w Wydziale ZdrowiaWarunki pracy
Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. lekarze, lekarze dentyści itd.). Zagrożenie korupcją. Praca w terenie – organizowanie i udział w LEK, LDEK, oddelegowanie do prac związanych z LEK do innych województw, np.: Łódź, Kraków. Nietypowe godziny pracy (związane z tym, że egzaminy LEK, LDEK są organizowane poza godzinami urzędowania).
Stanowisko pracy jest usytuowane w budynku Urzędu na III piętrze. Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Udzielanie konsultacji dot. zasad i możliwości odbycia specjalizacji lekarskich i lekarsko dentystycznych w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny celem zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów.
Weryfikowanie i ocenianie pod względem formalnym wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach podstawowych i szczegółowych oraz analiza załączonych dokumentów celem umożliwienia pracownikom ochrony zdrowia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego o rozpoczęcie specjalizacji celem wyłonienia lekarzy i lekarzy dentystów do jej rozpoczęcia.
Sporządzanie analiz, sprawozdań, zestawień dla konsultantów krajowych, konsultantów wojewódzkich, Ministerstwa Zdrowia (MZ) celem zobrazowania, w podziale na tryby odbywania specjalizacji, przebiegu postępowań kwalifikacyjnych, procedury odwoławczej w określonych przedziałach czasowych.
Udział jako przedstawiciel Wojewody Śląskiego w pracach Zespołów Egzaminacyjnych przeprowadzających Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) celem umożliwienia lekarzom i lekarzom dentystom uzyskania prawa wykonywania zawodu oraz przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem specjalizacji.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych lub/i 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń lub/i w jednostkach ochrony zdrowia na stanowiskach związanych z zarządzaniem jednostkami ochrony zdrowia lub/i ochroną zdrowia
znajomość ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Prawo o szkolnictwie wyższym, o Karcie Polaka, o cudzoziemcach, o repatriacji
znajomość rozporządzeń MZ: ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, ws. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, ws. wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury, ws. określenia priorytetowych dziedzin medycyny, ws. stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
znajomość rozporządzenia MSW ws. odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
znajomość rozporządzenia MON ws. trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej
znajomość rozporządzenia MS ws. trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej
znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
rzetelność
terminowość
nastawienie na rozwój
zorientowanie na osiąganie celów
umiejętności analityczne
umiejętność współpracy
skuteczna komunikacja
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
samodzielność
inicjatywa
umiejętność obsługi komputera (w szczególności: Excel, Word) na poziomie średniozaawansowanym
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
znajomość rozporządzenia PRM ws. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział I Przepisy ogólne, Dział II Postępowanie)
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. rozpoczęcia specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Śląski Urząd Wojewódzki
Biuro Obsługi Klienta ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
…… Katowice z dopiskiem „Oferta pracy inspektor wojewódzki ds. związanych z rozpoczęciem specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów w Wydziale Zdrowia

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób drogą elektroniczną (e mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: …… lub …… . Planowany termin zatrudnienia: styczeń 2019 r.

Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa architektoniczno- budowlanego
w Wydziale Infrastruktury i BudownictwaWarunki pracy
praca w siedzibie Urzędu ŚUW, piętro VII, przy komputerze, kontakty z: wnioskodawcami, przedstawicielami biur projektowych, pełnomocnikami stron, stronami, pracownikami samorządów powiatowych i nadzoru budowlanego oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań odwoławczych i zażaleniowych od decyzji organów I instancji wydanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych jako organ I instancji w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania w celu weryfikacji prawidłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów Prawa budowlanego
Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu udzielenia odpowiedzi na interwencje wpływające do oddziału z zakresu przestrzegania przepisów Prawa budowlanego
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Prowadzenie kontroli w organach I instancji w zakresie stosowania ustawy Prawo budowlane
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
Znajomość ustawy Prawo budowlane
Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego,
Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad złużby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
wykształcenie: wyższe o specjalności: budownictwo ogólne, drogowe, konstrukcyjno- budowlane, instalacyjne, architektoniczne lub prawnicze
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres email/numer telefonu,
proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2501,58 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie,
dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
wzór oświadczeń dostępny jest na stronie http://www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem,
zachęcamy do zapoznania się z informacją dla kandydatów do pracy w korpusie służbie cywilnej w ŚUW na stronie http://www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w sprawach gospodarki nieruchomościami skarbu państwa
w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Wydziału Nieruchomości i Skarbu PaństwaWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa,
zagrożenie korupcją,
obsługa klienta zewnętrznego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,
wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących komunalizacji mienia Skarbu Państwa, potwierdzenia nabycia prawa własności gruntów Skarbu Państwa, potwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;
Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji dotyczących stwierdzenia ustanowienia trwałego zarządu, wygaszenia trwałego zarządu, zarządu Lasów Państwowych oraz użyczenia gruntów;
Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez starostę w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji stwierdzających nieważność, uchylających bądź zmieniających wydane decyzje;
Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w zakresie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa dotyczących przejęcia na własność Skarbu Państwa gruntów osób fizycznych oraz w zakresie nabycia prawa własności gruntów rolnych Skarbu Państwa;
Weryfikowanie pod względem formalno-prawnym i analizowanie poprawności wykonania operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby postępowań w sprawach o uwłaszczenie państwowych osób prawnych;
Rozpatrywanie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa uregulowanych przepisami szczególnymi;
Rozpatrywanie skarg i wniosków, przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania posłów i senatorów.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu B ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 166/18

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, bądź numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru:
weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
test wiedzy (opcjonalnie),
sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
rozmowa kwalifikacyjna.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce Praca w PUW https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2800 zł/mies. (+ wysługa lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: …… , …… .

Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie specustaw i inwestycji specjalnych
w Oddziale Budownictwa Specjalnego Wydziału InfrastrukturyWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
praca administracyjno-biurowa również w terenie,
zagrożenie korupcją,
kontakt z klientem zewnętrznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
pokój biurowy mieści się na 3 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych;
Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. realizacji inwestycji ujętych w specustawach;
Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. odstępstw od warunków techniczno-budowlanych;
Prowadzenie kontroli rozbiórek obiektów tymczasowych;
Prowadzenie spraw dot. obiegu dokumentów niejawnych w Wydziale Infrastruktury, oznaczonych klauzulą Zastrzeżone, Poufne lub Tajne, przechowywanych w Tajnej Kancelarii PUW w Gdańsku.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach projektowych, wykonawczych lub administracji architektoniczno-budowlanej (w obszarze budownictwa),
znajomość ustaw: Prawo budowlane, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania, o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej oraz Kodeks postępowania administracyjnego;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe architektoniczne lub konstrukcyjno-budowlane lub prawnicze;
Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania szczególnych uprawnień.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu B ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 160/18

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, bądź numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru:
weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
test wiedzy (opcjonalnie),
sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
rozmowa kwalifikacyjna.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce Praca w PUW/Dokumenty i oświadczenia (https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i–oswiadczenia.html).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3400 zł/mies. (+ wysługa lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: …… , …… .

Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw doskonalenia kadr medycznych
w Wydziale ZdrowiaWarunki pracy
– praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
– kontakt z klientem zewnętrznym,
– okresowe wyjazdy służbowe,
– narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
– wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
– dojazd na kontrole PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie rejestru ewidencyjno informatycznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne na terenie województwa warmińsko mazurskiego oraz rejestru osób odbywających specjalizację na obszarze województwa warmińsko mazurskiego w tym wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie wykreślenia z ww. rejestru
przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych do rozpoczęcia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz prowadzenie spraw związanych z organizacją specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz osób innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, celem zapewnienia realizacji zadań Wojewody wynikających z ustawy w tym m.in. wydawania rozstrzygnięć w przedmiocie przedłużenia okresu specjalizacji. Ponadto, weryfikacja dokumentacji w celu przystąpienia lekarzy i innych specjalistów do PES
przeprowadzanie kontroli podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa warmińsko mazurskiego w zakresie spełniania wymagań oraz warunków jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie oraz udział w kontrolach podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie realizacji specjalizacji. Ponadto przeprowadzanie kontroli z udziałem konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia, celem zapewnienia prawidłowej procedury związanej z odbywaniem stażu podyplomowego. Samodzielne przygotowywanie harmonogramów kontroli. Formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie wystąpień z przeprowadzonej kontroli. Pełnienie nadzoru nad wykonywaniem przez podmioty zaleceń pokontrolnych
przyjmowanie dokumentacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz osób innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, celem ich weryfikacji oraz wydawanie skierowań i kart specjalizacyjnych osobom zakwalifikowanym do odbywania specjalizacji, celem rozpoczęcia specjalizacji przez zainteresowanych
przygotowywanie zestawień i zapotrzebowań związanych z odbywaniem specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów na potrzeby Ministra Zdrowia oraz innych uprawnionych podmiotów
przeprowadzanie kontroli marszałka województwa w zakresie organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego
weryfikacja wniosków podmiotów ubiegających się o akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie m.in. diagnostyki laboratoryjnej i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia w tym udział w komisjach kwalifikacyjnych
współpraca z CMKP, CEM, Ministerstwem Zdrowia i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizacji zadań związanych z kształceniem podyplomowym
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
znajomość ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
znajomość ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
znajomość ustawy o służbie cywilnej
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość instrukcji kancelaryjnej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
studia podyplomowe w zakresie ochrony zdrowia
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie studiów podyplomowych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
(pok. 121)
z dopiskiem „ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)” na liście motywacyjnym

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie http://www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 560 zł brutto;
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… ;
wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: http://www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.

Pracownikom oferujemy:
trzynaste wynagrodzenie;
ruchomy czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
pakiet szkoleń;
pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
stabilność zatrudnienia;
miłą atmosferę pracy.

Aplikuj

Wojewódzki inspektor weterynaryjny

Wojewódzki inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
w Zespole ds. pasz i utylizacjiWarunki pracy
Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.
Krajowe lub zagraniczne podróże służbowe,
Zagrożenie korupcją,
Narzędzia i materiały pracy: komputer,
Lokalizacja biura – I piętro
Bari ery architektoniczne-konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Kierowanie pracą zespołu ds. pasz i utylizacji oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu i realizacji zadań komórki.
Prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu organu I instancji w obszarze zatwierdzania i cofnięcia zatwierdzenia w zakresie prowadzonego nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych oraz obrotem paszami leczniczymi, oraz analizowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w ramach postępowań odwoławczych i skargowych w imieniu organu II instancji, a także przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i proponowanych rozstrzygnięć w imieniu organu I i II instancji w celu przedłożenia ich Opolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii
Dokonywanie analizy potrzeb szkoleniowych, planowanie, organizowanie szkoleń w celu zapewnienia ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w obszarze nadzoru nad paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Udzielanie konsultacji merytorycznych dla pracowników PIW w zakresie pasz i utylizacji w celu ujednolicenia postępowania i poprawy nadzoru.
Opracowywanie rocznych planów kontroli oraz kontrola realizacji zadań w zakresie sprawowanego nadzoru przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w obszarze higieny pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego celem egzekwowania prawidłowej realizacji zadań związanych z higieną pasz i ujednolicenia sposobu prowadzonego nadzoru oraz likwidacją zagrożeń epizootycznych, epidemiologicznych co wzmaga bezpieczeństwo weterynaryjne zwierząt/ludzi
Organizacja, tworzenie oraz obsługa baz danych obejmująca rejestry podmiotów znajdujących się na terenie województwa zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, produkcją pierwotną pasz, zbieraniem, transportem, operowaniem i przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi podmiotami będącymi elementami łańcuch żywieniowego.
Sprawowanie nadzoru nad powiatowymi rejestrami podmiotów znajdujących się na terenie województwa zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, produkcją pierwotną pasz, zbieraniem transportem, operowaniem i przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenie zbiorczych rejestrów z województwa w celu ich publikacji przez Główny Inspektorat Weterynarii
Koordynowanie zadań wynikających z zakresu statystyki i sprawozdawczości w obszarze działania zespołu w celu przedłożenia opracowań jednostkom nadrzędnym.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w inspekcji weterynaryjnej. <br>minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem pracowników. <br>specjalizacja w zakresie higieny pasz i profilaktyki weterynaryjnej lub studia podyplomowe z zakresu wytwarzania pasz.
Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie : Służby Cywilnej , Inspekcji Weterynaryjnej, Postępowania Administracyjnego,
Znajomość prawa weterynaryjnego wspólnotowego i krajowego
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
Kreatywność
Odporność na stres
Stosowanie prawa w praktyce
Prawo jazdy kat. B
Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli w zakładach paszowych i utylizacyjnych
doświadczenie w zakresie pobierania próbek pasz
znajomość systemu HACCP w zakładach paszowych i utylizacyjnych
znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170
45-836 Opole
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: …… , …… .
Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw planowania i organizacji systemu obrony cywilnej
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWarunki pracy
Kilka razy w miesiącu kontakt z przedstawicielami administracji publicznej w celu wymiany informacji, pozyskiwania danych
Kilka razy w roku kontakt z przedstawicielami ministerstw, urzędów centralnych w celu wymiany informacji, udział w naradach, konferencjach.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa ) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa
Opracowywanie i aktualizowanie planu ewakuacji (przyjęcia) ludności II i III stopnia woj. Opolskiego zgodnie z zakresem zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego oraz z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa
Opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodowych oraz uzgadnianiu z organami jednostek samorządu terytorialnego liczebność grup zagrożonych oraz sposobu dystrybucji preparatów jodowych zgodnie z zakresem działań interwencyjnych wojewody wynikających z Prawa atomowego
Określanie sposobu realizacji zadań z wynikających z ustawy dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych oraz Wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego przy współudziale innych komórek organizacyjnych Wydziału, Urzędu
Opracowywanie dokumentacji organizacyjnej powołującej formację obrony cywilnej przez Wojewodę oraz nadzorowanie tworzenia, funkcjonowania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w województwie, w tym prowadzenie ewidencji formacji obrony cywilnej na obszarze województwa z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa
Kontrolowanie przygotowań do działań wojewódzkiej formacji obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa
Prowadzenie ewidencji instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania szefa obrony cywilnej województwa
Prowadzenie szkoleń, instruktaż z zakresu realizowanych spraw dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji zespolonej i niezespolonej
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach pracy w obszarze obronności lub zarządzania kryzysowego
Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
Znajomość ustawy o działaniach antyterrorystycznych,
Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
Znajomość programów: Word,Excel, PowerPoint,
Umiejętność pracy w zespole,
Komunikatywność.
Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenia zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251 ul. Piastowska 14
45-082 Opole z dopiskiem oferta pracy – nr ogłoszenia….”

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Planowany termin zatrudnienia: STYCZEŃ 2019 r.
Dodatkowe informacje: …… .

Aplikuj