Inspektor ochrony zabytków

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw rejestru i dokumentacji zabytków nieruchomych
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru Zabytków Warunki pracy
praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących wpisu do rejestru zabytków nieruchomych oraz przygotowuje dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekty decyzji w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków nieruchomych
Prowadzi i archiwizuje dokumentację dotyczacą zabytków nieruchomych w tym współprowadzi rejestr zabytków nieruchomych i wojewódzka ewidencję w celu uzyskania aktualnego obrazu zasobu i stanu zachowania zabytków
Prowadzi kontrolę zabytków architektury i budownictwa w celu określenia stanu zachowania,stanu technicznego,sposobu uzytkowania,stanu prawno-własnościowego,formułuje zalecenia pokontrolne i przygotowuje projekty decyzji w związku z realizacja zaleceń
Uczestniczy w terenowych lustracjach, oględzinach zabytków nieruchomych w tym kontroluje aktualny stan ich zachowania, dokonuje rozpoznania sposobu użytkowania
Opracowuje, gromadzi i udostępnia dokumentację obiektów zabytkowych ze zbiorów WUOZ
Prowadzi i przygotowuje korespondencję w zakresie spraw objętych zakresem czynności w tym sporządza projekty decyzji, postanowień, opinii, zaświadczeń, prowadzi sprawozdawczość
Opiniuje formy ochrony zabytkow nieruchomych
Digitalizuje zbiory danych o zabytkach
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe z zakresu historia sztuki,konserwatorstwo,ochrona dóbr kultury
Znajomość przepisów w zakresie ochrony zabytków, kodeksu postępowania administracyjnego,umiejętność interpretacji przepisów
Sumienność,rzetelność
Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
prawo jazdy kat.B
Biegla umiejętność obslugi komputera oraz programów Ms office,Corel
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
znajomość języka angielskiego
umiejetność archiwizacji dokumentów
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź,Piotrkowska 99
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne,nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oświadczenia,list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów,oferty zostaną komisyjnie zniszczone.Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem ogłoszenia o naborze wraz z nazwą stanowiska na które jest składana aplikacja.
Proponowane wynagrodzenie ok.2.500,00 zł

Aplikuj

Inspektor ochrony zabytków

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrona zabytków archeologicznych
Wydział Zabytków ArcheologicznychWarunki pracy
praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przeprowadza terenowe lustracje, oględziny zabytków archeologicznych w tym kontroluje aktualny stan ich zachowania, dokonuje rozpoznania sposobu użytkowania i eksploatacji obszarów, na których się znajdują, dokonuje kontroli przeprowadzanych prac archeologicznych i wykopaliskowych
Przygotowuje pozwolenia na prowadzenie badań, kontroluje ich wykonanie, przyjmuje i opiniuje dokumentację z prac, opracowuje wytyczne, opinie konserwatorskie
Współpracuje przy opracowywaniu wniosków i uzgodnień do studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i planów zagospodarowania przestrzennego gmin pod katem zapisów archeologicznych dla obszarów miasta Łodzi i obszarów nadzorowanych
Przygotowuje, kompletuje materiały dotyczące wpisów do rejestru zabytków archeologicznych
Koordynuje konserwatorskie prace interwencyjne, ratowniczeh
Prowadzi i archiwizuje dokumentację dotyczącą zabytków archeologicznych w tym prowadzi ewidencję wraz z weryfikacją stanowisk archeologicznych
Opiniuje formy ochrony zabytków archeologicznych
Prowadzi i przygotowuje korespondencję i sprawozdawczość w zakresie spraw objętych zakresem czynności
Upowszechnia wiedzę o zabytkach
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe archeologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego badań archeologicznych-wykopaliskowych,doświadczenie zdobyte po ukończeniu studiów.
znajomość przepiów z zakresu ochrony zabytków,kodeksu postępowania administracyjnego
umiejętność interpretacji przepisów
sumienność
posiadanie prawa jazdy kat. B ( czynne)
biegła umiejętność obslugi komputera MS Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
znajomość języka angielskiego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź,Piotrkowska 99
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu.Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2499,70 zł.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki oświadczenia dostępny na stronie KPRM.
Aplikuj

Inspektor ochrony zabytków

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych
Delegatura WałbrzychWarunki pracy
Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją.
Praca na komputerze, bariery architektoniczne w budynku-brak windy
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dot.wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich oraz innych działań w zabytkach
uczestniczy w odbiorach wykonanych prac remontowych w zabytkach w celu oceny poprawności wykonania prac pod względem ochrony zabytków oraz nadzór nad tymi pracami
przeprowadza kontrole stanu zachowania, sposobu użytkowania oraz sposobu wykonania prac budowlanych i konserwatorskich zabytków nieruchomych
sporządza zalecenia konserwatorskie, a także zakres zmian które mogą być wprowadzone w tym zabytku
opiniuje kosztorysy i programy prac przedkładane przy ubieganiu się o dotację z budżetu państwa
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe ,wyższe co najmniej na poziomie licencjatu, historia sztuki, ochrona zabytków, architekt lub inżynier budowlany posiadający wiedzę i zainteresowania z zakresu historii architektury i urbanistyki
umiejętność stosowania prawa w praktyce
działania w sytuacjach stresowych
umiejętności redakcyjne i rozwiązywania problemów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
obsługa programu Microsoft Office
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu ul.Władysława Łokietka 11
50-243 Wrocław
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie – brutto – 2949,99+ wysługa lat (lata pracy potwierdzone świadectwami pracy).
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.
Etapy naboru: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego).
Na ofercie proszę umieścić nr ogłoszenia o naborze.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Aplikuj