Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Oddział Terenowy w OstrołęceWarunki pracy
Praca laboratoryjna
W miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych
Kontakt z materiałem zakaźnym
Obsługa sprzętu laboratoryjnego
Praca w godzinach 8.15-16.15
Kontakt z klientem zewnętrznym
Budynek przy ul. Składowej 8A, w którym znajduje się pracownia laboratoryjna (I piętro) nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie linii komórkowych do badań wirusologicznych
przyjmowanie, ewidencjonowanie próbek do badań wirusologicznych
obsługa programu specjalistycznego WIRLAB
prowadzenie zapisów z wykonywanych badań i sprawdzanie stosowanego wyposażenia
wykonywanie badań wirusologicznych, w tym badań wynikających z zapewnienia jakości
przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawodawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej wynikającej z realizowanych badań
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie zawodowe: weterynaryjne, analityczne, chemiczne, mikrobiologiczne, rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy laboratoryjnej
znajomość podstawowych technik laboratoryjnych,
umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
umiejętność pracy w zespole
staranność, dokładność, rzetelność
obowiązkowość, dyspozycyjność
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
– Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
– W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
– Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
– Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony http://www.wiw.mazowsze.pl zakładka: Praca).
– Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.
– Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i którzy wzięli w nim udział, a nie zostali wybrani do zatrudnienia, otrzymują informację zwrotną.
– Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych są o tym informowani.
– Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
– Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.500 zł.
– Dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 33.
Informacje dotyczące rekrutacji w WIW z/s w Siedlcach znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem http://www.wiw.mazowsze.pl w zakładce Praca.
UWAGA:
Dokumenty można:
– składać osobiście w kancelarii ogólnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z s/w Siedlcach, ul Kazimierzowska …… Siedlce (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem oferta pracy nr 39553),
– przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska …… Siedlce, (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem oferta pracy nr 39553),
– przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP (temat wiadomości: oferta pracy nr 39553). W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym),
– przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres Aplikuj), temat wiadomości: oferta pracy nr 39553, . W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagany w ogłoszeniu list motywacyjny, CV, oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/ kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W celu upewnienia się, że wiadomości zostały odebrane pomyślnie proszę o zaznaczenie opcji potwierdzenia dostarczenia i przeczytania poczty lub proszę o kontakt telefoniczny z działem kadr (tel. 25/63-264-59 w.33)
Aplikuj