Akcja karp

Potrzebujesz gotówki na już?

Jobman Group Sp. z o.o. – Agencja Pracy Tymczasowej działająca na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 2163, poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy tymczasowej na stanowisku:

Akcja karp

Miejsce pracy:
Łódź

OBOWIĄZKI

Pracownik hali sprzedaży – obsługa stoiska z karpiem (oferta pracy tymczasowej). Praca od 10 grudnia, wypłata do 7 dni!

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę stoiska z karpiami (wyławianie, ważenie, pakowanie)

WYMAGANIA

– aktualna książeczka sanepidowska
– dyspozycyjność i gotowość do pracy zmianowej
– sumienność
– chęci do pracy

OFERUJEMY

– możliwość szybkiej wypłaty wynagrodzenia (tygodniówki)
– obsługę administracyjną on-line – dostęp do konta, dzięki któremu wszystkie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu
– program Strefa Aktywnych z możliwością wygrania atrakcyjnych nagród
– możliwość refundacji badań sanepidu
Praca dorywcza – praca dodatkowa – praca również dla studentów!

DODATKOWE INFORMACJE

Aplikacje powinny zawierać klauzulę: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Jobman Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na oferowane stanowisko. Mając na względzie, iż oferta dotyczy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, którym jest klient Administratora, rozumiem i akceptuję fakt iż celem przeprowadzenia rekrutacji niezbędnym jest udostępnienie moich danych temu pracodawcy użytkownikowi.”

aplikuj teraz

Opublikowane przez:

Starszy specjalista

Starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw Kontroli Zamówień Publicznych
w Wydziale X Kontroli Zamówień Publicznych POIiŚw Departamencie FinansowymWarunki pracy
– wejście główne do budynku od strony ul. Tamka przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
– brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
– praca w pokoju wieloosobowym, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
– nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
– praca pod presją czasu w razie potrzeby poza siedzibą urzędu,
– podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
– obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przeprowadza kontrole ex-ante i ex-post procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i kontrole procedur zawierania umów z beneficjentami w celu zapewnienia poprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków PO IiŚ dla perspektywy …… .
Wprowadza dane dotyczące przeprowadzanych kontroli do systemu SL dla perspektywy …… w celu zapewnienia odpowiedniej ścieżki audytu.
Analizuje dokumentację przetargową pod kątem wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem badania zmów cenowych w celu zapewnienia realizacji zadań przez Beneficjentów POIiŚ …… w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Weryfikuje i ocenia dokumentację oraz procesy kontraktowania środków realizowanych przez beneficjentów projektów, weryfikuje wnioski beneficjenta o płatność w przypadkach wymagających opinii w zakresie prawidłowej realizacji rzeczowej projektu w celu zapewnienia poprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków PO IiŚ dla perspektywy …… .
Sporządza plany kontroli zamówień oraz sprawozdań z realizacji planów, sporządza informacje o nieprawidłowościach oraz wprowadza dane do rejestru korekt i naruszeń w zakresie zadań realizowanych przez wydział w celu zapewnienia odpowiedniej ścieżki audytu oraz wypełnienia wymogów Zaleceń i Wytycznych POIiŚ.
Uzgadnia treści stanowiska opracowanych przez zewnętrzny podmiot opiniujący w zakresie kontroli ex-ante i ex-post procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i kontrolą procedur zawierania umów z beneficjentami w celu zapewnienia poprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków PO IiŚ dla perspektywy …… .
Opiniuje akty prawne i dokumenty dotyczące przygotowania i realizacji projektów w ramach PO IiŚ, w celu sprawnego przebiegu procesu wdrażania PO IiŚ.
Współpracuje na bieżąco z Beneficjentami, prowadzi konsultacje i uzgodnienia z innymi zaangażowanymi w proces wdrażania PO IiŚ komórkami organizacyjnymi MKiDN, oraz instytucjami zewnętrznymi uczestniczącymi w systemie wdrażania np.: Instytucją Zarządzającą (IZ), Instytucją Certyfikującą (IC) w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu wdrażania PO IiŚ …… oraz wypełnienia wymogów Zaleceń i Wytycznych POIiŚ.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
Znajomość ustaw: o finansach publicznych, służbie cywilnej, prawo zamówień publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Znajomość funduszy europejskich, wytycznych kwalifikowania wydatków, zaleceń w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, wytycznych w zakresie postępowania z nadużyciami finansowymi.
Kompetencje: praktyczne zastosowanie prawa; rzetelność i terminowość; umiejętność pracy zespołowej; myślenie analityczne; przejawianie inicjatywy; podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: brak
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Przeszkolenie w zakresie finansów publicznych, prawa zamówień publicznych.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.
Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie finansów publicznych, prawa zamówień publicznych.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Podawcze ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa z dopiskiem: ogłoszenie nr…………………………
Dodatkowe informacje można uzyskać: Aplikuj, tel. ……
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 – 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego/stażu pracy muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą.
W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne, etap 2: test wiedzy merytorycznej, etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie http://www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw związanych z rozpoczęciem specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów
w Wydziale ZdrowiaWarunki pracy
Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. lekarze, lekarze dentyści itd.). Zagrożenie korupcją. Praca w terenie – organizowanie i udział w LEK, LDEK, oddelegowanie do prac związanych z LEK do innych województw, np.: Łódź, Kraków. Nietypowe godziny pracy (związane z tym, że egzaminy LEK, LDEK są organizowane poza godzinami urzędowania).
Stanowisko pracy jest usytuowane w budynku Urzędu na III piętrze. Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Udzielanie konsultacji dot. zasad i możliwości odbycia specjalizacji lekarskich i lekarsko dentystycznych w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny celem zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów.
Weryfikowanie i ocenianie pod względem formalnym wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach podstawowych i szczegółowych oraz analiza załączonych dokumentów celem umożliwienia pracownikom ochrony zdrowia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego o rozpoczęcie specjalizacji celem wyłonienia lekarzy i lekarzy dentystów do jej rozpoczęcia.
Sporządzanie analiz, sprawozdań, zestawień dla konsultantów krajowych, konsultantów wojewódzkich, Ministerstwa Zdrowia (MZ) celem zobrazowania, w podziale na tryby odbywania specjalizacji, przebiegu postępowań kwalifikacyjnych, procedury odwoławczej w określonych przedziałach czasowych.
Udział jako przedstawiciel Wojewody Śląskiego w pracach Zespołów Egzaminacyjnych przeprowadzających Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) celem umożliwienia lekarzom i lekarzom dentystom uzyskania prawa wykonywania zawodu oraz przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem specjalizacji.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych lub/i 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń lub/i w jednostkach ochrony zdrowia na stanowiskach związanych z zarządzaniem jednostkami ochrony zdrowia lub/i ochroną zdrowia
znajomość ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Prawo o szkolnictwie wyższym, o Karcie Polaka, o cudzoziemcach, o repatriacji
znajomość rozporządzeń MZ: ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, ws. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, ws. wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury, ws. określenia priorytetowych dziedzin medycyny, ws. stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
znajomość rozporządzenia MSW ws. odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
znajomość rozporządzenia MON ws. trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej
znajomość rozporządzenia MS ws. trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej
znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
rzetelność
terminowość
nastawienie na rozwój
zorientowanie na osiąganie celów
umiejętności analityczne
umiejętność współpracy
skuteczna komunikacja
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
samodzielność
inicjatywa
umiejętność obsługi komputera (w szczególności: Excel, Word) na poziomie średniozaawansowanym
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
znajomość rozporządzenia PRM ws. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział I Przepisy ogólne, Dział II Postępowanie)
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. rozpoczęcia specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Śląski Urząd Wojewódzki
Biuro Obsługi Klienta ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
…… Katowice z dopiskiem „Oferta pracy inspektor wojewódzki ds. związanych z rozpoczęciem specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów w Wydziale Zdrowia

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób drogą elektroniczną (e mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: …… lub …… . Planowany termin zatrudnienia: styczeń 2019 r.

Aplikuj

Asystent Sprzedaży

Fabryka Okularów Sp. z o.o. właściciel największej polskiej sieci salonów optycznych „Doktor Marchewka” zatrudni Asystenta Sprzedaży w salonie optycznym w Śwdnicy.

Asystent Sprzedaży
FO/AS – SWI/05/11/2018
Wymagania wobec Kandydata/-tki:
podstawowa wiedza z zakresu pracy z Klientem,
podstawowa wiedza z zakresu branży optycznej,
minimum roczne doświadczenie w branży handlowej,
znajomość i umiejętność wykorzystania technik sprzedaży,
aktywne słuchanie, fachowość, profesjonalizm,
biegła obsługa komputera MS Office (Excel, Word),

Zakres obowiązków:
rzetelna i profesjonalna obsługa klienta zgodnie z przyjętymi standardami firmy,
sprzedaż produktów i akcesoriów optycznych,
realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych,
dbałość o estetyczny wygląd i ekspozycję towarów,
obsługa kasy fiskalnej i rozliczanie środków płatniczych,
konserwowanie wyrobów optycznych,
wprowadzanie danych do programów komputerowych,
przyjmowanie i obsługa reklamacji,
przestrzeganie ochrony danych osobowych Pacjentów.

Oferujemy:
wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia branżowe,
atrakcyjne wynagrodzenie i motywujący system premiowania,
możliwość podjęcia nauki w Polskim Instytucie Kształcenia Optyków,
ścieżki kariery – możliwość awansu wewnętrznego,
dodatkowe benefity pakiet opieki medycznej, pakiet sportowy, ubezpieczenie na życie.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych w formie CV oraz listu motywacyjnego.
Aplikacje bez kompletnych dokumentów aplikacyjnych, będą odrzucane na etapie formalnym.

Aplikuj
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści (wymagane):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podawanych przeze mnie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Fabrykę Okularów sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02 674 Warszawa w celu wzięcia udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym.
Jeżeli chce Pan/-i wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz wyraża Pan/-i zgodę na przesyłanie informacji handlowych, prosimy również o umieszczenie klauzul (dobrowolne):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podawanych przeze mnie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Fabrykę Okularów sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02 674 Warszawa w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera.

Młodszy Księgowy z j. francuskim bez doświadczenia

CEE Experts jest butikiem HR specjalizującym się w rekrutacjach oraz konsultingu związanym ze sprzedażą oraz HR. Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w obszarach BPO/SSC, IT, Sprzedaż i Marketing, Inżynieria. Naszymi klientami są znane międzynarodowe korporacje rozwijające się w Środkowej Europie jak również polskie firmy będące synonimem sukcesu w swojej branży.
Aktualnie dla naszego klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach.
Młodszy Księgowy z j. francuskim bez doświadczenia
45678

Opis stanowiska:
Przyjmowanie, procesowanie i uzgadnianie zamówień spływających globalnie,
Zarządzanie danymi – aktualizowanie ich w systemie i analizowanie,
Wsparcie w przygotowywaniu raportów i zestawień na potrzeby działu księgi głównej,
Prowadzenie wewnętrznej korespondencji w j. francuskim,
Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych,
Prace organizacyjne związane z funkcjonowaniem działu Finansowo-Administracyjnego.

Profil kandydata:
Bardzo dobra znajomość języka francuskiego (poziom B2+),
Dobra znajomość języka angielskiego (poziom B1),
Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
Chęć rozwoju i zdobycia doświadczenia.

Nasz Partner biznesowy oferuje:
Możliwość korzystania z języka obcego w codziennej pracy i rozwijanie kompetencji językowych,
Zdobycie doświadczenia w pracy dla międzynarodowej organizacji z wykorzystaniem najnowszych technologii,
Szkolenia stanowiskowe dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz liczne możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy,
Konkurencyjne wynagrodzenia,
Jasną ścieżkę kariery z licznymi możliwościami awansu i zmiany projektów,
Pakiet dodatków socjalnych: prywatna opieka medyczna, bony sodexo, karta sportowa i in.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez CEE Experts z siedzibą w Warszawie.”

Konsultant ds. technicznego wsparcia Klienta (jęz. francuski lub holenderski)

Konsultant ds. technicznego wsparcia Klienta (jęz. francuski lub holenderski)
3-19-52415

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy dostarczającej sprzęt i oprogramowanie dla instytucji finansowych, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Konsultant ds. technicznego wsparcia Klienta z językiem francuskim

Lokalizacja: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
– rejestrację zgłoszeń serwisowych,
– udzielanie zdalnego wsparcia technicznego,
– współpracę z konserwatorami pracującymi w terenie,
– weryfikację otwartych zamówień i monitorowanie etapu realizacji,
– sporządzanie raportów i weryfikację jakości danych w wewnętrznym systemie,
– bieżący kontakt telefoniczny i mailowy z Kontrahentami oraz utrzymywanie pozytywnych relacji.

Wymagania:
– znajomość języka francuskiego lub holenderskiego na poziomie C1 i angielskiego B2,
– doświadczenie na podobnym stanowisku lub wykształcenie techniczne będzie dodatkowym atutem,
– umiejętność pracy w zespole,
– wysokie umiejętności interpersonalne,
– dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym (poniedziałek- niedziela)

Oferujemy:
– możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku,
– profesjonalne szkolenia,
– elastyczny grafik,
– dodatkowe benefity

W celu złożenia aplikacji prosimy o kliknięcie przycisku Aplikuj teraz i postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku wcześniejszych spotkań w firmie Grafton, prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem prowadzącym. Podane stawki wynagrodzeń są stawkami brutto, na podstawie badania wynagrodzeń Grafton Recruitment. Ostateczna wartość wynagrodzenia zależy od stopnia dopasowania kompetencji Kandydata do wymogów opisanych w ofercie. Oferty pracy Grafton Recruitment nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (podst. Prawna art. 66 i 71 K.C.). Uprzejmie informujemy, że zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami, a kontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy dyskrecję.

Grafton Recruitment Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 812.

Więcej podobnych ofert pracy na http://www.grafton.pl/pl/job-search?disciplines=praca-tymczasowa-outsourcing

Aplikuj

Senior Java Developer / Starszy Programista Java / Senior Software Developer

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.

Innowacyjna, międzynarodowa firma z branży FinTech, zajmująca się rozwojem sztucznej inteligencji i tworzeniem rozwiązań dla bezpieczeństwa bankowego między innymi w Ameryce Północnej i Azji, w oparciu o entuzjastyczne wykorzystywanie analityki dużych zbiorów danych i najnowocześniejszych technologii ma celu zrewolucjonizowanie programowania na świecie. Bazując na ogromnym doświadczeniu i kreatywności swoich pracowników, firma podbija świat, wprowadzając go w nową erę technologii. Ze względu na rosnącą liczbę projektów do wykonania, firma ta poszukuje obecnie do swojego zespołu osoby na stanowisko

Senior Java Developer / Starszy Programista Java / Senior Software Developer
18120090

Obowiązki
Planowanie, definiowanie i projektowanie rozwiązań na wysokim poziomie
Pełna odpowiedzialność za opracowanie i realizację zadań
Stworzenie platformy AML korzystając z najnowszych technologii stosu JVM na najwyższym poziomie: Java 8 (do Java 11), Spring Boot, PostgreSQL, Apache Spark, Docker, Angular 6
Skonstruowanie narzędzia do analizy tekstu (przetwarzanie języka naturalnego)
Zbudowanie niezbędnych komponentów do integracji z systemami klientów
Testowanie i rozwijanie sieci głębokiego uczenia się
Korzystanie z najlepszych narzędzi liniowych: Scrum w JIRA, GitLab
Korzystanie z narzędzia Jenkins do automatycznego budowania i testowania
Analizowanie kodu za pomocą SonarQube i utrzymanie artefaktów w Artifactory

Wymagania
Minimum 7 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania
Biegłość w projektach SOLID i OOP oraz wzorach projektowych
Umiejętność programowania systemów równoległych, które skalują się (wielowątkowe lub rozproszone)
Praktyczne rozumienie TDD (Test Driven Development) i BDD (Behavior Driven Development)
Bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych i dużych zbiorów danych
Biegłość w pracy w środowisku Linux
Praktyczne doświadczenie w projektowaniu / programowaniu dużych systemów
Bardzo dobra znajomość Java 8, Spring, ORM (Hibernate), XML, JSON, REST, Nginx, Git, Maven, Jenkins
Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2

Oferujemy
Zatrudnienie w oparciu o kontrakt B2B
Pracuj tak, jak lubisz: z biura lub domowego biura (PRACA ZDALNA)
Atrakcyjne warunki zatrudnienia: …… PLN / H
Chcesz podróżować? Świetny! Podróżuj z nami do lokalizacji naszych klientów w: Londynie, Szwajcarii, USA lub Singapurze. Nie chcesz podróżować? Również świetnie! Pomóż nam ulepszyć nasz produkt z Polski
Popraw swoje umiejętności językowe poprzez organizowane kursy Business English i miej realną możliwość używania tego języka na co dzień
Uzyskaj dostęp do najnowszych pomysłów i koncepcji, odwiedzając najlepsze konferencje techniczne, konferencje i spotkania w sieci

Weź udział w regularnych spotkaniach, w tym imprezach sezonowych, międzynarodowych spotkaniach itp.
Miej rzeczywisty wpływ, jak największe banki na świecie powstrzymują pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu!

Aplikuj
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

Trener szkoleniowiec- Prowadzenie kadr w oświacie

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl
Jedna z najprężniej działających placówek doskonalenia nauczycieli oraz firm szkoleniowych w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby do współpracy na stanowisko:

Trener szkoleniowiec- Prowadzenie kadr w oświacie

Obowiązki
prowadzenie szkoleń o tematyce- Prowadzenie kadr w oświacie
umiejętność przekazania wiedzy z wymaganej tematyki

opracowanie bogatych materiałów szkoleniowych

prowadzenie szkoleń w sposób interesujący i klarowny

Wymagania
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
znakomita znajomość opisanej tematyki
wysoko rozwinięta umiejętność komunikacji
umiejętność pracy/ prezentacji przed grupą
umiejętność prowadzenia szkoleń w sposób warsztatowy

Oferujemy
elastyczne zatrudnienie (umowa zlecenie/ o współpracę)
atrakcyjne wynagrodzenie
pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
możliwość prowadzenia innych szkoleń

Informujemy, iż warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym jest dodanie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych dokumentach przez Go Work.pl Serwis Pracy sp. z o.o. oraz Go Work.pl Andrzej Kosieradzki w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE.

Aplikuj
Wszystkim kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Specjalista

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw ds. przygotowania zadań inwestycyjno-remontowych oraz nadzoru inwestorskiego
w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w KrakowieWarunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi oraz w zakresie utrzymania obiektów służbowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku – nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze – w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
samodzielne pełnienie nadzoru inwestorskiego (merytorycznie) nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz sprawdzanie i sporządzanie rozliczeń finansowo-rzeczowych za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
przygotowywanie opracowań programowych w tym m.in.: programów inwestycji dla zadań inwestycyjnych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań remontowych, w oparciu o dane wyjściowe uzyskane od użytkownika i innych zainteresowanych służb, warunki techniczne i terenowo – prawne oraz przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów,
uczestniczenie w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla wznoszonych i remontowanych obiektów oraz weryfikowanie dokumentacji projektowej i opracowań sporządzanych przez biura projektów,
przygotowywanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjno-remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę (w tym m.in. określenie zakresu robót, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego) oraz dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (w tym m.in. wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych),
wykonywanie bieżących kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych z równoczesnym przedkładaniem propozycji dalszego postępowania oraz wykonywanie okresowych kontroli, sprawdzających stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych Policji zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, opracowywanie wniosków, udział w komisjach przetargowych oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie techniczne o profilu budowlanym
powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z kierowaniem robotami budowlanymi lub realizacją zadań związanych z przygotowaniem i nadzorem inwestycji budowlanych
uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office oraz programu do kosztorysowania ZUZIA
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
Uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku dozoru dla urządzeń instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
Obsługa programów do projektowania typu AutoCad
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z kierowaniem robotami budowlanymi lub realizacją zadań związanych z przygotowaniem i nadzorem inwestycji budowlanych (rodzaj i długość)
Kopia uprawnień budowlanych zgodnych z przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopia uprawnień kwalifikacyjnych na stanowisku dozoru dla urządzeń instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych,
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Sekcja do spraw Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie: 4 028,76 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 36 950. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce Praca w Policji http://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user759/aktualne_ogloszenia/wzory_oswiadczen_dot._naboru_do_korpusu_sluzby_cywilnej.docx O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: …… .

Aplikuj

Starszy inspektor

Starszy inspektor

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw inwestycji i remontów
w Pierwszym Dziale Zarządzania i Administrowania NieruchomościamiWarunki pracy
Praca o charakterze administracyjno biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych,
regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
przygotowywanie umów najmu, użyczenia i dzierżawy nieruchomości w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej,
przygotowywanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane i prace remontowe z udziałem w opracowaniu dokumentacji wykonawczej, szacowaniem wartości i nadzorem nad wykonaniem zamówienia,
sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
współpraca z urzędami skarbowymi woj. podkarpackiego i komórkami organizacyjnymi Izby Administracji Skarbowej w zakresie prowadzonych spraw.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
Dobra znajomość przepisów ustawy: Prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
Konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
Umiejętność pracy w zespole: współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami. Zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
Odporność na stres,
Dobre umiejętności obsługi komputera i programów biurowych w tym Microsoft Word i Microsoft Excel.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
Uprawnienia budowlane w specjalnościach: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub ogólnobudowlanych bez ograniczeń,
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane,
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: ……
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Za datę wpływu oferty przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie lub datę stempla pocztowego. Oferty złożone lub nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia, nazwę komórki organizacyjnej oraz stanowisko na które składana jest oferta.
Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony http://www.podkarpackie.kas.gov.pl ) – muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Życiorys (CV), list motywacyjny muszą być własnoręcznie czytelnie podpisane w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej http://www.podkarpackie.kas.gov.pl .
Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych i dodatkowych,
II etap: Pisemny test wiedzy
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3.148 zł brutto.
Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. …… .
Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Aplikuj